Trwa ładowanie...
d3sb7i4

TELL - Zmiana praw z papierów wartościowych. (43/2011)

TELL - Zmiana praw z papierów wartościowych. (43/2011)

Share
d3sb7i4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana praw z papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r., w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych emitenta na akcje na okaziciela. Zgodnie z prośbą akcjonariusza 100.625 akcji imiennych serii A zostało zamienionych na akcje na okaziciela. Akcje podlegające zamianie były uprzywilejowane co do głosu; na każdą przypadały dwa głosy. W wyniku zamiany uprzywilejowanie to wygasło. Po dokonaniu zamiany ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta to 8.064.998 głosów (osiem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem). W wyniku zamiany akcji wysokość kapitału zakładowego
nie uległa zmianie i wynosi 1.261.924,60 zł. Treść uchwały Zarządu w sprawie zamiany akcji: UCHWAŁA NR 1/12/2011 Zarządu TELL S.A. w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Działając na podstawie §20 ust.1 i §21 ust.1 Statutu Spółki oraz §7 ust.2 Regulaminu Zarządu, w związku z treścią art.334 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Tell S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: 1. W związku z przedstawioną przez akcjonariusza prośbą o wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd postanawia dokonać zamiany 100.625 (sto tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A posiadanych przez pana Piotra Kardacha, na akcje na okaziciela. 2. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym. 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | TELL S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4