Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

TELL - Zmiana statutu, umorzenie akcji. (30/2013)

TELL - Zmiana statutu, umorzenie akcji. (30/2013)

Share
d3kpw4l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana statutu, umorzenie akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.9) i pkt.12) oraz §38 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 czerwca 2013 r., na podstawie którego w dniu 4 lipca 2013 r. zarejestrowano zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2013 r. dotyczące umorzenia akcji własnych i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego emitenta. Zarejestrowane umorzenie akcji dotyczy 567.183 akcji, w tym 414.391 akcji zwykłych na okaziciela i 152.792 akcji imiennych, które Spółka nabyła po cenie 14 zł
(czternaście złotych) za akcję, w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego w drodze dwóch ofert skierowanych do akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne). Umorzonym akcjom odpowiada 719 975 głosów. Po zarejestrowaniu zmian kapitał zakładowy emitenta wynosi 1.022.169,40 zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100) i dzieli się na: a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału, to 6.492.159 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć). W załączeniu zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i wprowadzonych zmian, a także tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Dotychczas obowiązujące i zmienione postanowienia Statutu- zał. do raportu.pdf | dotychczas obowiązujące i zmienione postanowienia statutu | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu TELL S.A. 11.06.2013- załącznik do raportu.pdf | Tekst jednolity statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | TELL S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Stanisław Górski Członek Zarządu
2013-07-10 Robert Krasowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l