Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

TPSA - Raport roczny R 2011

TPSA - Raport roczny R 2011
Share
d3irtph
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody 7 840 000 8 434 000 1 893 674 2 106 183
II. Zysk/(strata) operacyjny 995 000 (258 000) 240 332 (64 429)
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 604 000 1 147 000 387 430 286 435
IV. Zysk netto 1 951 000 1 023 000 471 245 255 469
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,46 0,77 0,35 0,19
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 334 1 336 1 334 1 336
VII. Całkowite dochody ogółem 1 942 000 1 003 000 469 071 250 474
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 329 000 4 380 000 804 087 1 093 797
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (85 000) (1 075 000) (20 531) (268 455)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 925 000) (3 033 000) (706 505) (757 417)
XI. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 316 000 272 000 76 327 67 925
stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2010
XII. Aktywa obrotowe razem 4 146 000 3 658 000 938 689 923 667
XIII. Aktywa trwałe razem 24 331 000 24 959 000 5 508 739 6 302 300
XIV. Suma aktywów 28 477 000 28 617 000 6 447 428 7 225 967
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 8 266 000 7 420 000 1 871 491 1 873 595
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 7 572 000 8 297 000 1 714 363 2 095 043
XVII. Kapitał własny razem 12 639 000 12 900 000 2 861 574 3 257 329
XVIII. Kapitał zakładowy 4 007 000 4 007 000 907 218 1 011 792
W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2011 roku i 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 2010 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 2010 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 1 euro /31 grudnia 2011 /31 grudnia 2010 Bilans /4,4168 PLN/ 3,9603 PLN Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych /4,1401 PLN/ 4,0044 PLN
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Opinia Audytora TPSA.pdf Opinia Audytora do raportu rocznego TPSA za 2011 rok
Raport Audytora TPSA.pdf Raport Audytora do raportu rocznego TPSA za 2011 rok
List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
IFRS TPSA 2011.pdf Raport roczny TPSA za 2011 rok
Sprawozdanie Zarządu TPSA 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności TPSA w 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-02-14
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
022 527 23 23 022 527 23 41
(telefon) (fax)
investor.relations@telekomunikacja.pl telekomunikacja.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3irtph

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-13 Maciej Witucki Prezes Zarządu
2012-02-13 Jacques de Galzain Członek Zarządu
2012-02-13 Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu
2012-02-13 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu
2012-02-13 Jacek Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-13 Zuzanna Góral Dyrektor Rachunkowości Grupy Telekomunikacja Polska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph