Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
15-03-2013 17:40

TPSA - Treść projektów uchwał WZA. (30/2013)

TPSA - Treść projektów uchwał WZA. (30/2013)

Share
d206oh6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał WZA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A." "Spółka") przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a ______. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku
obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2012, 7)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2012, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, 8)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 9)podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, 10)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu,
11)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 12)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 13)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 14)zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania do Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a ________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się sumą bilansową 24 564 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2012 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 184 mln zł (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 rok, wykazujące
zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 034 mln zł (słownie:jeden miliard trzydzieści cztery miliony złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2 361 mln zł (słownie: dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt jeden milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 183 833 644,30 zł. (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote trzydzieści groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę ? 656 178 739,50 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć
milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2)na kapitał zapasowy ? 503 978 231,92 zł. (słownie: pięćset trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), 3)na kapitał rezerwowy ? 23 676 672,88 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym
2012 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się sumą bilansową 24 138 mln zł (słownie:
dwadzieścia cztery miliardy sto trzydzieści osiem milionów złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2012 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 855 mln zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 855 mln zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2012 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 1 376 mln zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę 1 375 mln zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt pięć milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 2 470 mln zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt milionów złotych), 5)noty do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Pani/u ??????????????? absolutorium wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani/u ????????????????.. absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Panu ???????????????? absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu
Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu ?????...???????????.. absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 23 ust. 7 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 (pięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.", 2) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Umarza się 23.291.542 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program"). 2.W ramach Programu Spółka nabyła łącznie 23.291.542 akcji własnych za kwotę 399.999.989,65 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt dziewięć złotych 65/100). 3.Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. uchwały nr [*] z dnia [*] 2013 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) do 3.937.072.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych) tj. o 69.874.626 zł. (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt
cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych). 2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 23.291.542 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Program"). 3.Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. § 2 W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie: "1. Na kapitał zakładowy składają się: a) 1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)." § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. dokonuje się
następujących zmian: - w § 23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [?] z dnia [?] 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu oraz uchwały nr [?] z dnia [?] 2013 roku w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu TP S.A. uwzględniający zmiany wynikające z ww. uchwał. 2.Tekst jednolity Statutu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian
Statutu wynikających z uchwały nr [?] oraz nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [?] 2013 roku. STATUT TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. - tekst jednolity - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Telekomunikacja Polska S.A. § 2 1.Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2.Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa. § 4 1.Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 2.Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon. § 5 1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2.Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 6 1.Przedmiotem działalności
Spółki jest: 1)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z]; 2)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z]; 3)Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z]; 4)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z]; 5)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z]; 6)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z]; 7)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z]; 8)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z]; 9)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z]; 10)Wydawanie książek [PKD 58.11.Z]; 11)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z]; 12)Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
13)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z]; 14)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z]; 15)Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z]; 16)Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z]; 17)Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z]; 18)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z]; 19)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z]; 20)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z]; 21)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z]; 22)Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z]; 23)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z]; 24)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z]; 25)Pozostała
działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z]; 26)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z]; 27)Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 28)Leasing finansowy [PKD 64.91Z]: 29)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z]; 30)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z]; 31)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]; 32)Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z]; 33)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z]; 34)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]; 35)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A]; 36)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD
73.12.C]; 37)Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]; 38)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]; 39)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z]; 40)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z]; 41)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z]. 2.Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7 1.Na kapitał zakładowy składają się: a)1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz b)nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 3. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia 28.04.2006 r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki. § 8 1.Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza
w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2.Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia. 3.Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 4.W przypadku akcji nabytych w
ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem. § 9 1.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 10 Spółka może emitować obligacje zamienne. IV. ORGANY SPÓŁKI § 11 Organami Spółki są: 1)Walne Zgromadzenie, 2)Rada Nadzorcza, 3)Zarząd. 1. WALNE ZGROMADZENIE § 12 1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, 2)Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, 3)Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. § 13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2)powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 3)udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,- 4)zmiana przedmiotu
działalności Spółki, 5)zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6)połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 7)rozwiązanie i likwidacja Spółki, 8)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 10)podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 11)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 12)inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. § 14 1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na
wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia. 2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 3.Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. § 16 Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. § 17 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut
nie stanowią inaczej. 2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 18 1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. 2.Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 2. RADA NADZORCZA § 19 1.Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 2.Walne
Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust. 1. 3.Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej. 4.Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat, 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, 4) nie jest lub nie reprezentuje w
żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza, 5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie, 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta, 7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, 8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru, 9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem
Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym. 5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. 8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób. § 20 1.Rada Nadzorcza
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady. 2.Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego 3.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego. 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. 5.Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady. § 21 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na
kwartał. 2.Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. § 22 1.Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały. 3.O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady. 4.Członkowie Rady
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6.Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 7.Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych. § 23 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne). 2.W szczególności do obowiązków i
uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1)ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki, 2)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, 4)powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, 6)ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, 7)opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia, 8)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, 9)opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki, 10)wyrażanie opinii dotyczącej
zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość 100.000.000 EURO, 11)wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO, 12)przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie. 3.Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości. 4.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 5.Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 3. ZARZĄD SPÓŁKI § 24 1.Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. 2.Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 3.Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków
Zarządu zwykłą większością głosów oddanych. 5.Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 6.Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 7.W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne. § 25 1.Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2.Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki. 3.Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu,
przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki. 4.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 5.Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 6.Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia. 7.Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu. § 26 1.Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu. 2.Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury. 3.Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki. § 27 W
umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. V. GOSPODARKA SPÓŁKI § 28 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 29 Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. § 30 1.Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo. 2.Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały. 3.Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę. § 31 1.Spółka tworzy następujące fundusze: 1)kapitał zakładowy, 2)kapitał zapasowy, 3)kapitał rezerwowy, 4)fundusze specjalne, 5)inne fundusze wymagane przez prawo. 2.Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego. 3.Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi
przepisami prawa. 4.Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego. 5.O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 32 Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie powołania/odwołania Pani/a ???????.. do/z Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje/odwołuje się Panią/a _
_________________ do/z Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2013-03-15 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6