Trwa ładowanie...
d1wernx
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

TRAKCJA PRKiI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
Share
d1wernx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 230 511 176 029 55 560 42 018
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 133 -1 179 755 -281
Zysk (strata) brutto 2 434 -5 225 587 -1 247
Zysk netto za okres 1 543 -4 653 372 -1 111
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki dominującej 1 483 -4 537 357 -1 083
Zysk na jedną akcję przypadający Akcjonariuszom Jednostki dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR) 0,03 -0,09 0,01 -0,02
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 51 399 548 51 399 548 51 399 548 51 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 309 3 654 12 367 -872
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 908 13 972 -942 3 335
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 726 -37 449 -15 601 -8 939
Przepływy pieniężne netto, razem -17 325 -27 131 -4 176 -6 476
Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 1 241 620 1 445 816 303 649 339 211
Zobowiązania ogółem 577 469 771 313 141 225 180 962
Zobowiązania długoterminowe 137 617 151 338 33 655 35 506
Zobowiązania krótkoterminowe 439 852 619 975 107 570 145 456
Kapitał własny (przypisany Akcjonariuszom Jednostki dominującej) 661 859 671 910 161 863 157 640
Kapitał własny razem 664 151 674 503 162 424 158 249
Kapitał podstawowy 41 120 41 120 10 056 9 647
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 155 364 135 104 37 447 32 249
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 300 3 874 1 036 925
Zysk (strata) brutto 3 171 956 764 228
Zysk netto za okres 2 507 707 604 169
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 51 399 548 51 399 548 51 399 548 51 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 374 38 421 13 588 9 171
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 524 2 140 608 511
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 285 -55 650 -11 638 -13 284
Przepływy pieniężne netto, razem 10 613 -15 089 2 558 -3 602
Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 903 491 1 072 553 220 956 251 637
Zobowiązania ogółem 320 335 491 309 78 340 115 268
Zobowiązania długoterminowe 60 237 59 984 14 731 14 073
Zobowiązania krótkoterminowe 260 098 431 325 63 609 101 195
Kapitał własny 583 156 581 244 142 616 136 369
Kapitał podstawowy 41 120 41 120 10 056 9 647
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1489 (dla danych za 2015 rok) oraz 4,1894 (dla danych za 2014 rok), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,0890 (dla danych na koniec 2015 roku) oraz 4,2623 (dla danych na koniec 2014 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 31.03.2015.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 Grupy Trakcja

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-05-11
TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d1wernx

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu
2015-05-11 Marita Szustak Wiceprezes Zarządu
2015-05-11 Nerijus Eidukevičius Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wernx

Podziel się opinią

Share
d1wernx
d1wernx