Trwa ładowanie...
d3jgzm0
d3jgzm0
espi

TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie warunków znaczącej umowy (64/2013)

TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie warunków znaczącej umowy (64/2013)
Share
d3jgzm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie warunków znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 31 maja 2010 r., informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r., Spółka działając jako lider "Konsorcjum Trakcja Polska" w składzie: 1. Trakcja S.A. - Pełnomocnik (Lider Konsorcjum), 2. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. ?Partner Konsorcjum, 3. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.- Partner Konsorcjum, 4. Eiffage Construction Ceska Republika s.r.o.- Partner Konsorcjum, 5. ZUE S.A. ? Partner Konsorcjum, 6. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum, 7. Zakład Robót Komunikacyjnych ?DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ? Partner Konsorcjum, (zwani łącznie jako "Konsorcjum"), zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") aneks do umowy, zawartej w dniu 31 maja 2010 r. przez Konsorcjum z Zamawiającym (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2010 z dnia 31 maja 2010 r.) na wykonanie robót
budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo, w ramach projektu POIiŚ 7.1-41: "Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa ? Gdynia ? obszar LCS Działdowo" ("Umowa") ["Aneks"]. Na mocy Aneksu zmieniły się istotne warunki Umowy w ten sposób, iż termin zakończenia robót ustalono na 40 miesięcy od daty rozpoczęcia robót zgodnie z warunkami Umowy, a termin sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia procedury odbiorowej na 41 miesięcy od daty rozpoczęcia robót zgodnie z warunkami Umowy. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Trakcja S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-07-26 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jgzm0

Podziel się opinią

Share
d3jgzm0
d3jgzm0