Trwa ładowanie...
d3ox0wb

TRAVELPLANET - Stanowisko Zarządu Travelplanet.pl S.A. w sprawie wezwania ogłoszonego przez Invia...

TRAVELPLANET - Stanowisko Zarządu Travelplanet.pl S.A. w sprawie wezwania ogłoszonego przez Invia.cz, a.s. i Jerzego Krawczyka (7/2014)

Share
d3ox0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Travelplanet.pl S.A. w sprawie wezwania ogłoszonego przez Invia.cz, a.s. i Jerzego Krawczyka | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa") przedstawia stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, opublikowanego w dniu 10 marca 2014 roku (dalej jako: "Wezwanie") przez Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, w Republice Czeskiej oraz Jerzego Krawczyka (dalej jako: "Wzywający"). Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający planuje nabyć w wyniku Wezwania ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. l Ustawy, 1.144.863 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, uprawniających do 1.144.863 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 48,35% (czterdzieści osiem procent i trzydzieści pięć setnych) kapitału
zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 48,35% (czterdzieści osiem procent i trzydzieści pięć setnych) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym Wzywający zamierza osiągnąć 100,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2.367.850 akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i odpowiadających 2.367.850 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 1. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki Travelplanet.pl S.A. Przygotowując niniejsze stanowisko, Zarząd Spółki zapoznał się z informacjami podanymi przez Wzywającego w treści Wezwania, a także dokonał przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. 2. Stanowisko Zarządu Spółki Travelplanet.pl S.A. Zarząd Spółki wskazuje, iż Wzywający jest znaczącym akcjonariuszem Spółki od 2011 roku. Jego obecny udział w kapitale zakładowym i tym samym w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu świadczy o poważnym
zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę. Jednocześnie Jerzy Krawczyk, począwszy od 24 stycznia 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zamiary przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami Zarządu Spółki dotyczącymi działalności Spółki oraz założonymi kierunkami rozwoju Spółki, tj. wzmocnienia pozycji Spółki na polskim rynku usług turystycznych, poprawy jakości świadczonych usług w oparciu o nowe technologie oraz dalszego rozwoju Spółki. Zwiększenie zaangażowania Invia.cz, a.s. w Spółkę może przyczynić się do szybszego rozwoju platformy Travelplanet.pl S.A. dzięki wsparciu know-how ze strony Invia.cz, a.s. w tym segmencie i umocnienia Spółki na pozycji czołowego podmiotu w segmencie e-turystyki na rynku polskim. W ocenie Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę powyższe informacje, Wezwanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na interes Spółki, w tym na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce. Zarząd nie przewiduje, aby Wezwanie miało wpływ na
zatrudnienie w Spółce lub lokalizację prowadzenia działalności Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, proponowana przez Wzywającego cena nabycia akcji Spółki, będących przedmiotem Wezwania, została ustalona w sposób zgodny z art. 79 Ustawy oraz zdaniem Zarządu Spółki odpowiada wartości godziwej Spółki. Przygotowując niniejsze stanowisko, Zarząd Spółki nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny akcji Spółki w Wezwaniu 3. Zastrzeżenia Niniejsze stanowisko Zarządu nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy akcjonariusz Spółki, podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z ogłoszonym Wezwaniem powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki oraz ceny akcji Spółki proponowanej w Wezwaniu, w oparciu o całokształt okoliczności Wezwania oraz informacji udostępnianych w treści Wezwania, jak również informacji
udostępnianych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z notowaniami na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym uzyskania indywidualnej porady lub rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. Przygotowując niniejsze stanowisko Zarząd Spółki nie dokonywał ani nie zlecał dokonania analizy informacji niepochodzących od Spółki. Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których sformułowane zostało niniejsze stanowisko Zarządu Spółki, z wyłączeniem informacji dotyczących działalności, organizacji i strategii rozwoju Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 341 82 45 | | +48 71 343 17 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb