Trwa ładowanie...
d494y6x
espi
17-11-2010 19:09

TRION - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. (...

TRION - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. (48/2010)

d494y6x
d494y6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. na podstawie §5 ustęp 1 punkt 13 oraz §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, iż w dniu 17 listopada 2010 roku Zarządy Spółek TRION S.A. oraz TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia TRION S.A. z TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.Podmiotami łączącymi się są:TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 - Spółka Przejmująca;orazTRION FINANCIAL SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy
ulicy Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348881 - Spółka Przejmowana;Przedmiot działalności Spółki Przejmującej:Działalność w zakresie zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej:Działalność w zakresie procesów restrukturyzacyjnych Grupy TRION. Spółka miała poprzez swoją działalność oferować obligacje TRION S.A. wyemitowane w roku 2009 wierzycielom Grupy. Ze względu na brak zainteresowania tym instrumentem dłużnym dalsza egzystencja spółki jest bezprzedmiotowa.W opinii Zarządu TRION S.A. planowane połączenie uporządkuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej TRION S.A. oraz umożliwi obniżenie ponoszonych przez spółki kosztów działalności. Ponadto połączenie spółek zlikwiduje istniejące obecnie wzajemne zadłużenie pomiędzy TRION S.A. a TRION FINANCIAL SERVICES
Sp. z o.o. w łącznej wysokości 49 794 tys. zł wynikające z wyemitowanych przez TRION S.A. obligacji, które zostały objęte przez TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na SpółkęPrzejmującą (połączenie przez przejęcie).Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest TRION S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj:a)bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;b)bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;c)bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących
przyznania akcji Spółki Przejmującej;d)bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie również zmianie Statut Spółki Przejmującej, dlatego też do planu połączenia nie został załączony określony w art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.Biorąc pod uwagę, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego TRION S.A. oraz w związku z tym, iż Spółka Przejmująca w dniu sporządzenia planu połączenia jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom.W związku z połączeniem Spółki TRION S.A. ze Spółką TRION FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani
jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.Ponadto Zarząd TRION S.A. informuje, iż na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz nie mają obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść planu połączenia wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia.pdf | Plan połączenia | | | | | | | | | |
| | Załączniki do planu.pdf | Załączniki do planu połączenia | | | | | | | | | |
| | Bilans TRION.pdf | Bilans TRION SA | | | | | | | | | |
| | Bilans TFS.pdf | Bilans TFS Sp. z o.o. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d494y6x

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu
2010-11-17 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d494y6x
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d494y6x