Trwa ładowanie...
d3wn6va
d3wn6va
espi

TRION - Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA. Realizacja kluczowe...

TRION - Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA. Realizacja kluczowego programu naprawczego. (4/2011)
Share
d3wn6va

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA. Realizacja kluczowego programu naprawczego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 stycznia 2011 roku, dotyczące rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji i jednoczesnego podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2010 roku.I.Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,c)700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do
3080000,k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,l)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy
siedemset czterdzieści cztery) akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosów.II.Dotychczasowa treść § 7 statutu spółki:§7Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,68 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 45.951.282 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) każda, z tego:a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto
osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000,j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000,m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset
czterdzieści siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,p)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii R o numerach od 00000001 do 10000000.Treść § 7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:§7Kapitał zakładowy wynosi 34.003.948,80 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 170.019.744 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z tego:a)60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000,b)1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000,c)700.000 (słownie:
siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000,d)568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii D o numerach od 000001 do 568184,e)2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,f)1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122,g)350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H o numerach od 000001 do 350000,h)300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 000001 do 300000,i)2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J o numerach od 0000001 do 2500000,j)3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000,k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245,l)1.800.000 (słownie: jeden milion
osiemset tysięcy) akcji serii M o numerach od 0000001 do 1800000,m)6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N o numerach od 0000001 do 6783547,n)3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000,o)4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000,p)10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii R o numerach 00000001 do 10000000,q)124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii S o numerach od 000000001 do 124068462.Drugi etap programu naprawczego Grupy został rozpoczęty dzięki podjęciu uchwały numer 6 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku. Zgodnie z założeniem Zarządu, etap ten polegał na oddłużeniu grupy kapitałowej TRION S.A. i spłacie jej zobowiązań, poprzez zaproponowanie objęcia akcji nowej
emisji serii S wierzycielom Spółki TRION S.A. oraz w na objęciuakcji przez inwestorów strategicznych tj. podmioty z Grupy ALTERCO (raport bieżący nr 49/2010 z dnia 24 grudnia 2010 r.). Wydane postanowienie sądowe jest formalnym, pozytywnym zamknięciem tego etapu.Kolejny etap programu zakłada - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesowy i operacyjny Grupy poprzez emisję publiczną akcji TRION S.A. z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy spółki, dla której uchwalenia zaplanowano zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po sądowej rejestracji akcji serii S (luty 2011 roku). Zarząd TRION S.A. jeszcze raz podkreśla, iż głównie wierzyciele tj. podmioty finansujące Grupę TRION pozytywnie przyjęli propozycję objęcia akcji TRION S.A. w zamian za zobowiązania. O fakcie zawarcia umów w tym przedmiocie Zarząd TRION S.A. poinformuje Akcjonariuszy odrębnym raportem bieżącym. Zawarcie powyższych umów w połączeniu z faktem objęcia akcji serii S przez inwestora
strategicznego w dniu 23 grudnia 2010 r. pozwala w ocenie Zarządu Spółki na stwierdzenie, iż kluczowy etap planu naprawczego Grupy TRION został pomyślnie zakończony. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wn6va

Podziel się opinią

Share
d3wn6va
d3wn6va