Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

TUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

TUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1790g4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 021 25 185 4 318 6 083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 232) 16 736 (1 972) 4 042
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 416) (13 075) (1 537) (3 158)
Zysk (strata) netto (5 280) (16 316) (1 265) (3 941)
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 246) (16 351) (1 257) (3 949)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 404 3 331 1 295 805
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 613 8 956 1 105 2 163
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 658) (13 510) (2 074) (3 263)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 359 (1 223) 326 (295)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) (0,34) (1,07) (0,08) (0,26)
Aktywa razem 271 737 286 000 66 469 64 753
Zobowiązania długoterminowe 59 667 67 931 14 595 15 380
Zobowiązania krótkoterminowe 38 364 39 202 9 384 8 876
Kapitał własny 173 706 178 867 42 490 40 497
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 721 3 444
Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 11,42 11,76 2,79 2,66
Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku –1 EUR =4,0882 zł oraz kurs NBP z dnia 31 grudnia 2011 r. –1 EUR = 4,4168zł.-dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 i 2011 roku, odpowiednio: 1 EUR =4,1736 zł i 1 EUR =4 1401 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK TUP SA za rok 2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej TUP za 2012r.
SprawozdanieZarzaduGKTUPzarok2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUP w 2012r.
Opiniabiegłegorewidentaskonsolidowane2012.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r.
Raportbiegłegorewidentaskonsolidowane2012.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)
HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d1790g4

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Halina Rogalska Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4