Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

TUP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 c...

TUP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 czerwca 2011r. (23/2011)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 czerwca 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2011r. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za 2010 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia się podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2010 w kwocie 12 070 112,10 zł (dwanaście milionów siedemdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych, dziesięć groszy) w ten sposób że: a) uchwala się wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję spółki; b) pozostałą część zysku za rok 2010 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2. Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 17 sierpnia 2011 roku. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2011 roku. 4.W dywidendzie
uczestniczą wszystkie akcje TUP S.A. w liczbie 15 212 345 akcji 5. Łączna kwota dywidendy ze wszystkich akcji wynosi: 760 617,25 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy). Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy). Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,6% Łączna liczba ważnych głosów: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), "za" uchwałą: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy, "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się": 0 (zero)głosów, Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 13 pkt 1a i art. 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę na stanowisku członka Rady Nadzorczej TUP S.A., która nastąpiła w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12 maja 2010
r. na podstawie art. 14 pkt. 6 Statutu Spółki, którą Rada Nadzorcza TUP S.A. przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Wojciecha Babickiego i w jego miejsce dokooptowała do Rady Nadzorczej Pana Huberta Norka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy). Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,6 %. Łączna liczba ważnych głosów: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) , "za" uchwałą: 91 463 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy, "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się": 0 (zero)głosów, Treść wszystkich uchwał obejmujących Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUP S.A. zwołane na dzień 18 maja 2011r., i wznowione 15 czerwca 2011r. zamieszczono w załączeniu do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZalacznikdoRb23uchwalypodjeteprzezWZATUP18.0515.06.pdf | Załącznik do RB 23/2011-Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz