Trwa ładowanie...
dd6b2w3

TVN - Raport roczny R 2012

TVN - Raport roczny R 2012

Share
dd6b2w3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży netto 1.429.782 1.670.938 342.578 403.598
Zysk z działalności operacyjnej (96.861) 1.607.964 (23.208) 388.388
Zysk / (strata) brutto (242.921) 1.381.666 (58.204) 333.728
Zysk / (strata) netto w okresie 3.042 1.3311.183 729 321.534
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 323.401 202.258 77.487 48.853
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 754.896 (74.996) 180.874 (18.115)
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.140.993) (342.682) (273.383) (82.771)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (62.696) (215.420) 15.022 (52.033)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343.876.421 343.336.965 343.876.421 343.336.965
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343.884.522 346.012.698 343.884.522 346.012.698
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,01 3,88 0,00 0,94
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,01 3,85 0,00 0,93
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,10 0,04 0,01 0,02
Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 6.931.573 7.057.566 1.685.507 1.597.891
Aktywa obrotowe 1.581.600 823.833 395.010 186.523
Zobowiązania długoterminowe 3.181.561 3.351.804 778.230 758.876
Zobowiązania krótkoterminowe 425.239 349.335 104.016 79.092
Kapitał własny 3.324.773 3.356.427 813.261 759.923
Kapitał zakładowy 68.775 68.775 16.823 15.571
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raportjednostkowy2012TVN28022013.pdf TVN S.A. raport roczny jednostkowy za rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dd6b2w3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2013-02-28 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll
2013-02-28 Maciej Maciejowski Członek Zarządu Maciej Maciejowski
2013-02-28 Piotr Korycki Członek Zarządu Piotr Korycki
2013-02-28 Piotr Tyborowicz Członek Zarządu Piotr Tyborowicz
2013-02-28 Adam Pieczyński Członek Zarządu Adam Pieczyński
2013-02-28 Edward Miszczak Członek Zarządu Edward Miszczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dd6b2w3

Podziel się opinią

Share
dd6b2w3
dd6b2w3