Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d41tp9u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 1127570 1193052 268802 295215
Zysk z działalności operacyjnej 264533 322728 63062 79858
Zysk / (strata) brutto 235857 (227425) 56226 (56275)
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 16292 (329796) 3884 (81606)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 192395 281386 45865 69628
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (139298) 165297 (27750) 40902
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (197800) (150996) (47154) (37363)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (144702) 295687 (34496) 73166
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343876421 343161778 343876421 343161778
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343901287 343161778 343901287 343161778
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,05 (0,96) 0,01 (0,24)
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,05 (0,96) 0,01 (0,24)
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,1 0,04 0,02 0,01
Stan na dzień na dzień 30 września 2012 r. na dzień 31 grudnia 2011 r. na dzień 30 września 2012 r. na dzień 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 4886863 5111958 1192170 1157390
Aktywa obrotowe 4176438 2821069 1015226 638713
Zobowiązania długoterminowe 3161335 3478473 767751 787555
Zobowiązania krótkoterminowe 443903 456414 115905 103335
Kapitał własny 906065 924029 214220 209208
Kapitał zakładowy 68775 68775 16718 15571
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
3 kwartały 2012 r. narastająco 3 kwartały 2011 r. narastająco 3 kwartały 2012 r. narastająco 3 kwartały 2011 r. narastająco
Przychody ze sprzedaży netto 1012330 1168013 2410682 289019
Zysk z działalności operacyjnej 185709 327117 44271 80944
Zysk brutto 125504 105915 29919 26208
Zysk netto w okresie 95188 81349 22692 20129
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343876421 343161778 343876421 343161778
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343901287 346371936 343901287 346371936
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,28 0,24 0,07 0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,28 0,23 0,07 0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,1 0,04 0,02 0,01
Stan na dzień 30 września 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 30 września 2012 r. 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 7226010 7057566 1756529 1597891
Aktywa obrotowe 4135693 2530907 1005322 573018
Zobowiązania długoterminowe 3157110 3351804 767444 758876
Zobowiązania krótkoterminowe 651280 349335 158316 79092
Kapitał własny 3417620 3356427 830770 759923
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
raportQ32012TVNpl.pdf Raport TVN S.A. za 3 kwartał 2012 roku
reportQ32012TVNen.pdf TVN S.A 3Q 2012 report

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
d41tp9u

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2012-11-07 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u