Trwa ładowanie...
da655qs

TVN - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

TVN - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
da655qs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży netto 1.584.263 1.718.163 379.591 415.005
Zysk z działalności operacyjnej 374.268 502.603 89.675 121.399
Zysk / (strata) brutto 267.752 (137.858) 64.154 (33.298)
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej 520.077 (89.891) 124.611 (21.712)
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 486.071 (317.365) 116.463 (76.656)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 325.246 435.232 77.929 105.126
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 530.114 48.145 127.016 11.629
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.207.519) (319.429) (289.323) 77.155
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (352.159) 163.948 (84.378) 39.600
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 343.876.421 343.336.965 343.876.421 343.336.965
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 343.884.522 343.336.965 343.884.522 343.336.965
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na akcję (nie w tysiącach) 1,51 (0,26) 0,36 (0,06)
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 1,41 (0,92) 0,34 (0,22)
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 1,41 (0,92) 0,34 (0,22)
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,10 0,04 0,02 0,01
Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2012 r. 31 grudnia 2011 r.
Aktywa razem 4.966.287 5.111.958 1.214.784 1.157.390
Aktywa obrotowe 2.020.466 1.357.701 494.219 307.395
Zobowiązania długoterminowe 3.203.936 3.478.473 783.703 787.555
Zobowiązania krótkoterminowe 403.284 456.414 98.646 103.336
Kapitał własny 1.375.457 924.029 336.446 209.208
Kapitał zakładowy 68.775 68.775 16.823 15.571
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raportskonsolidowany2012TVN28022013.pdf TVN S.A. raport roczny skonsolidowany za rok 2012
Report20F2012TVN_28022013.pdf TVN S.A. annual report 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

da655qs

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Markus Tellenbach Prezes Zarządu
2013-02-28 John Driscoll Członek Zarządu
2013-02-28 Maciej Maciejowski Członek Zarządu Maciej Maciejowski
2013-02-28 Piotr Korycki Członek Zarządu Piotr Korycki
2013-02-28 Piotr Tyborowicz Członek Zarządu Piotr Tyborowicz
2013-02-28 Adam Pieczyński Członek Zarządu Adam Pieczyński
2013-02-28 Edward Miszczak Członek Zarządu Edward Miszczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 John Driscoll Członek zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

da655qs

Podziel się opinią

Share
da655qs
da655qs