Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

ULMA Construccion SA - Zwołanie NWZA ULMA Construccion Polska S.A. (16/2012)

ULMA Construccion SA - Zwołanie NWZA ULMA Construccion Polska S.A. (16/2012)
Share
d12n65w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA ULMA Construccion Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że na dzień 9 stycznia 2013 roku, na godzinę 14:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna (odpowiednio: "Walne Zgromadzenie"; "Spółka"), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 6. Zamknięcie obrad. Informacja dla Akcjonariuszy Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, przypada w dniu 24 grudnia 2012 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: a) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; b) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; c) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; d) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, jak również projekty uchwał, na
stronie internetowej Spółki: www.ulma-c.pl. Na stronie internetowej www.ulma-c.pl będą również udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4022 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy co następuje: 1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż w dniu 19 grudnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu),
wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Klasyków 10, 03-115 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Klasyków 10, 03-115 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: wza@ulma-c.pl. Spółka może podjąć proporcjonalne do
celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 grudnia 2012 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej w drodze przesłania pocztą elektroniczną jako załącznika w formacie PDF na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31. 2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w drodze przesłania pocztą elektroniczną na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza dokument tekstowy przesłany droga elektroniczną, bezpieczny podpis
elektroniczny nie jest wymagany). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przedstawienie pełnomocnictwa Spółce odbywa się w następujący sposób: a) pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa na piśmie, składa to pełnomocnictwo w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu; b) pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa przez przesłanie pełnomocnictwa drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia lub przez złożenie wydruku pełnomocnictwa w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej stosuje się następującą procedurę zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa i weryfikacji akcjonariusza i pełnomocnika: a) akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni poprzedzające dzień,
na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie to jest do dnia 7 stycznia 2013 r. przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci elektronicznej; b) zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną) a następnie przesłane w formie skanu pocztą elektroniczną na adres wza@ulma-c.pl lub faksem na numer 22-814-31-31; c) zawiadomienie powinno określać: (i) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę; (ii) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną; (iii) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika; (iv) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zapewniający stały kontakt z akcjonariuszem; (v) datę udzielenia pełnomocnictwa; (vi) datę Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy
pełnomocnictwo; (vii) zakres pełnomocnictwa, w szczególności ograniczenia prawa głosu; (viii) informację czy pełnomocnictwo jest odwołalne; d) do zawiadomienia należy dołączyć fotokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość mocodawcy ? w przypadku mocodawcy będącego osobą fizyczną, lub fotokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzającego umocowanie osób wystawiających pełnomocnictwo ? w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną; e) Zarząd sporządza listę zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanych do Spółki do dnia 7 stycznia 2013 r. Zarząd dokonuje porównania pełnomocnictw przesłanych do Spółki lub składanych przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4.4.2 Regulaminu z listą zawiadomień; f) w razie rozbieżności pomiędzy zawiadomieniem o wystawieniu pełnomocnictwa a pełnomocnictwem lub w razie innych wątpliwości co do ważności i prawidłowości umocowania, Zarząd skontaktuje się z akcjonariuszem z użyciem
przesłanego w zawiadomieniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia rozbieżności; g) podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; h) w razie nie dających się wyjaśnić wątpliwości co do ważności umocowania pełnomocnika, w szczególności w braku zawiadomienia o wystawieniu pełnomocnictwa, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W czasie głosowania, pełnomocnik korzysta z kart do głosowania tak jak akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu osobiście. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.ulma-c.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do
głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Rejestracja obecności na Zgromadzeniu Rejestracja Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przez terminem otwarcia Zgromadzenia. 9. Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ulma-c.pl Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Podstawa prawna: §38.1.1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ULMA Construccion SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-115 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Klasyków 10
(ulica) (numer)
22 506 70 40 814 31 31
(telefon) (fax)
info@ulma-c.pl ulma-c.pl
(e-mail) (www)
527-02-03-299 011201520
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w