Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

UNIBEP S.A. - UNIBEP S.A. wyemitował obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN (25/2013)

UNIBEP S.A. - UNIBEP S.A. wyemitował obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN (25/2013)
Share
d1tqmc2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. wyemitował obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 maja 2013 przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji Serii "B1" w ilości 110.000 na kwotę 11.000.000 PLN, kuponowych z terminem zapadalności 24 miesiące (data zapadalności 28 maja 2015) oraz emisję obligacji Serii "B2" w ilości 110.000 na kwotę 11.000.000 kuponowych z terminem zapadalności 36 miesięcy (data zapadalności 28 maja 2016). Emisja dokonana została zgodnie z programem emisji obligacji o którym Emitent informował w raporcie bieżącym Nr. 6/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. 1. Cena emisyjna obligacji została określona na 100 zł. 2. Obligacje nie są zabezpieczone. 3. Emitent informuje, że na dzień 31 marca 2013 r. tj. koniec ostatniego kwartału przed ofertą zobowiązania wyniosły 420.976.674 zł. Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego UNIBEP S.A. w okresie trwania obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na
zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z obligacji. 4. Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na zwiększenie zdolności finansowych Emitenta i Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w ramach prowadzonej działalności biznesowej. 5. Nie miało miejsca zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji o których mowa w §17 ust. 10 Rozporządzenia. 6. Obligacje są oprocentowane a wysokość oprocentowania obligacji w skali roku wynosi WIBOR 6M plus marża. 7. Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach: 7.1 wykup Obligacji w terminie zwykłym 7.2 przedterminowy wykup Obligacji 7.2.1 w przypadki likwidacji Emitenta 7.2.2.na żądanie Obligatariusza, w przypadku naruszenia przez Emitenta Przypadków Naruszenia Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 11 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2