Trwa ładowanie...
d4hbvz0
espi

UniCredit - Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi UniCredit S.p.A. począwszy od ...

UniCredit - Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi UniCredit S.p.A. począwszy od dnia 21 grudnia 2011 roku (118/2011)

Share
d4hbvz0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UniCredit | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi UniCredit S.p.A. począwszy od dnia 21 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.) UniCredit S.p.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 roku Spółka wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi Spółki dopuszczonymi do obrotu na GPW, począwszy od dnia 21 grudnia 2011 roku do dnia 30 grudnia 2011 roku włącznie. Zamiarem Spółki jest wznowienie obrotu akcjami Spółki na GPW od dnia 2 stycznia 2012 roku. Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi Spółki jest podyktowane podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2011 roku uchwały w przedmiocie połączenia ("reverse split") akcji zwykłych i uprzywilejowanych Spółki, według parytetu: jedna nowa akcja zwykła, przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień do dywidendy oraz
innych uprawnień, za dziesięć istniejących akcji zwykłych oraz jedna akcja uprzywilejowana, przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień do dywidendy oraz innych uprawnień, za dziesięć istniejących akcji uprzywilejowanych, po umorzeniu akcji zwykłych i uprzywilejowanych w minimalnej liczbie niezbędnej do zbilansowania transakcji w całości ("Uchwała"). Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2011 roku została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym numer 115/2011 w dniu 15 grudnia 2011 roku. Przeprowadzenie operacji połączenia akcji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polsce, wymaga czasowego zawieszenia obrotu akcjami na GPW. Przeprowadzenie połączenia akcji Spółki jest uzależnione od zarejestrowania Uchwały przez właściwy włoski sąd rejestrowy. Do dnia złożenia wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi Spółki, Uchwała nie została zarejestrowana. Spółka spodziewa się, że rejestracja nastąpi w dniach 21/22 grudnia 2011 roku. W przypadku
gdyby nie doszło do zarejestrowania Uchwały w terminie do dnia 21/22 grudnia 2011 roku, Spółka niezwłocznie wystąpi do Zarządu GPW z wnioskiem o wznowienie obrotu akcjami zwykłymi Spółki. Spółka przekaże do publicznej wiadomości informacje o warunkach połączenia akcji Spółki, w tym w szczególności informacje na temat harmonogramu procesu łączenia akcji Spółki, jak tylko informacje te będą możliwe do udostępnienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Date: December 19, 2011Current Report No. 118/2011Subject: Filing Request to Suspend Trading in Ordinary Shares of UniCredit S.p.A. from December 21, 2011Pursuant to Article 56 Section 1, Item 1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies dated July 29, 2005 (Dz. U. of 2009 No. 185, Item 1439, as amended), UniCredit S.p.A. (the “Company”) announces that on December 19, 2011 the Company filed a request to the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “Warsaw Stock Exchange” or “WSE”) to suspend trading in the Company’s ordinary shares admitted to trading on the WSE from December 21, 2011 to December 30, 2011, inclusive. The Company intends to reinstate trading in the Company’s shares on the WSE on January 2, 2012.The request to suspend trading in the Company’s ordinary shares is filed in connection with the Resolution of the Company’s Extraordinary Shareholders’ Meeting adopted on December 15, 2011 on
the reverse split of the Company’s ordinary and savings shares, at a ratio of one new ordinary share, with dividends and other entitlements accruing in the normal way, per ten existing ordinary shares and one new savings share, with dividends and other entitlements accruing in the normal way, per ten existing savings shares, after cancellation of ordinary and savings shares in the minimum number necessary to allow the balancing of the entire transaction (the “Resolution”). The information on the resolutions adopted by the Company’s Extraordinary Shareholders’ Meeting on December 15, 2011 was published in Current Report No. 115/2011 on December 15, 2011.The implementation of the reverse split in compliance with procedures in force in Poland requires a temporary suspension of trading in shares on the WSE. The reverse split of the Company’s shares is conditional upon the registration of the Resolution by the relevant Italian registry court. Until the date of filing the request to suspend trading in the
Company’s ordinary shares, the Resolution has not been registered. The Company expects that the registration would be completed on December 21 or December 22, 2011. If the Resolution is not registered on or before December 21 or December 22, 2011, then the Company will immediately file a request with the Management Board of the WSE to reinstate trading in the Company’s ordinary shares.When the relevant information is available, the Company will inform the public on terms and conditions of the reverse split of the Company’s shares, including, in particular, the information on the timetable thereof. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hbvz0

| | | UniCredit S.p.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | UniCredit | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00187 | | Rzym | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Specchi | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | Fiscal Code Vat No 00348170101 | | xxx | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Wioletta Reimer Attorney of UniCredit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hbvz0

Podziel się opinią

Share
d4hbvz0
d4hbvz0