Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <html> <head> </head> <body> <p align="center"> <font size="6" face="Times New Roman"><b>Raport kwartalny P-FIZ-Q-E</b></font> </p> </body></html> 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Przychody z lokat 936 222
Koszty funduszu netto 180 43
Przychody z lokat netto 756 179
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -224 -53
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -100 -24
Wynik z operacji 432 102
Zobowiązania 739 173
Aktywa 22 780 5 345
Aktywa netto 22 041 5 171
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny P-FIZ-Q-E
za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania: 2015-02-04
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2zc5a6

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
(nazwy subfunduszy)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

SKŁADNIKI LOKAT 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał
2014 roku 2014 roku 2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne 2 093 2 086 9,14 670 649 2,77 535 873 2,93 535 873 2,93
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał
2014 roku 2 0 1 4 roku 2013 roku
Aktywa 22 780 23 880 29 956 29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 693 23 232 29 069 29 069
Należności 1 0 14 14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 988 568 604 604
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 80 269 269
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
Zobowiązania 739 469 77 77
Zobowiązania własne subfunduszy 739 469 77 77
Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0
Aktywa netto (I-II) 22 041 23 411 29 879 29 879
Kapitał funduszu 23 438 25 240 28 158 28 158
Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 547 -5 745 -2 827 -2 827
Dochody zatrzymane -870 -1 402 1 383 1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 270 -486 -1 138 -1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 140 -916 2 521 2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -527 -427 338 338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 041 23 411 29 879 29 879

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 2013-10-01
do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Przychody z lokat 936 2 202 53 505
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0
Przychody odsetkowe 5 59 52 493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Dodatnie saldo różnic kursowych 931 2 143 0 0
Pozostałe 0 0 1 12
Koszty funduszu 197 913 816 1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa 178 790 221 875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 30 5 50
Opłaty dla depozytariusza 1 5 2 7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 12 65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 23
Usługi w zakresie rachunkowości 0 21 0 45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Usługi prawne 0 0 0 2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0
Koszty odsetkowe 1 3 0 0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 575 611
Pozostałe 0 17 1 2
Koszty pokrywane przez towarzystwo 17 119 20 194
Koszty funduszu netto (II-III) 180 794 796 1 486
Przychody z lokat netto (I-IV) 756 1 408 -743 -981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -324 -4 526 3 392 3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -224 -3 661 3 154 2 866
z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -100 -865 238 297
z tytułu różnic kursowych -196 -787 54 276
Wynik z operacji 432 -3 118 2 649 2 182

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 2013-10-01
do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 411 29 879 28 324 30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 432 -3 118 2 649 2 182
przychody z lokat netto 756 1 408 -743 -981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -224 -3 661 3 154 2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -100 -865 238 297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 432 -3 118 2 649 2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0
z przychodów z lokat netto 0 0 0 0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0
z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 802 -4 720 -1 094 -2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 802 -4 720 -1 094 -2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 370 -7 838 1 555 -645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 041 22 041 29 879 29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 519 26 307 29 261 29 164

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 2013-10-01
do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 673 -5 756 2 537 1 497
Wpływy 11 290 66 478 26 214 57 537
Z tytułu posiadanych lokat 6 514 55 921 19 032 50 040
Z tytułu zbycia składników lokat 4 776 10 557 7 179 7 464
Pozostałe 0 0 3 33
Wydatki 12 963 72 234 23 677 56 040
Z tytułu posiadanych lokat 4 549 50 692 15 834 46 476
Z tytułu nabycia składników lokat 8 234 20 728 7 629 8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 179 806 212 878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 1 4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0
Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe 0 3 1 2
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 799 -4 654 -1 057 -2 349
Wpływy 4 75 37 478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 2 0 0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 4 59 37 478
Pozostałe 0 14 0 0
Wydatki 1 803 4 729 1 094 2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 802 4 720 1 094 2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0
Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0
Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 1 2 0 0
Pozostałe 0 7 0 0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 933 2 034 -572 -604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 539 -8 376 908 -1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 232 29 069 28 161 30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 20 693 29 069 29 069

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
2015-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6