Trwa ładowanie...
d2ocm3c
espi

URSUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

URSUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d2ocm3c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 227 374 172 359 54 479 41 632
II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 6 842 2 347 1 639 567
III. Zysk (strata) brutto 4 503 980 1 079 237
IV. Zysk (strata) netto 3 801 1 318 911 318
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 757) 4 797 (1 859) 1 159
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 731) (3 603) (1 852) (870)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 059 (2 858) 3 608 (690)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (429) (1 664) (103) (402)
IX. Aktywa razem 197 781 175 744 48 379 39 790
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 662 108 078 29 025 24 470
XI. Zobowiązania długoterminowe 20 075 23 762 4 910 5 380
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 98 587 84 316 24 115 19 090
XIII. Kapitał własny 79 119 67 666 19 353 15 320
XIV. Kapitał zakładowy 22 180 22 180 5 425 5 022
XV. Liczba akcji w tys. sztuk 22 180 22 180 22 180 22 180
XVI. Zysk na 1 akcję zwykłą 0,17 0,06 0,04 0,014
XVII. Wartość księgowa na 1 akcję 3,57 3,05 0,87 0,69
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 668 159 845 50 956 38 609
XIX. Zysk (strata) brutto 8 141 799 1 951 193
XX. Zysk (strata) netto 7 486 1 169 1 794 282
XXI. Aktywa razem 188 898 165 551 46 206 37 482
XXII. Kapitał własny 78 654 63 517 19 239 14 381
XXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 244 102 034 26 966 23 101
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 17 859 21 068 4 368 4 770
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 92 385 80 966 22 598 18 331
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2012 - 4,0882 PLN/EURPozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2011 - 4,4168 PLN/EURPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za rok 2012 - 4,1736 PLN/EURPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za rok 2011 - 4,1401 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego GK URSUS za 2012.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK URSUS za 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Opinia i raport bieglego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego URSUS SA za 2012.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spólki URSUS SA za 2012.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki URSUS S.A.
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci spolki URSUS SA za 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w URSUS SA za 2012.pdf Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce URSUS S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(0 89) 615 34 00 (0 89) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
BDO sp. z o.o. w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d2ocm3c

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Agnieszka Wiśniewska Główna Księgowa/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2013-03-20 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2013-03-20 Jan Wielgus Członek Zarządu
2013-03-20 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2013-03-20 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2013-03-20 Marcin Matusewicz Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2ocm3c

Podziel się opinią

Share
d2ocm3c
d2ocm3c