Trwa ładowanie...
d7ves8j

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2013 rok 01.01.13-31-12.13 01.01.12-31.12.12 01.01.13-31-12.13 01.01.12-31.12.12
Przychody ze sprzedaży 56 706 14 287 13 466 3 423
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 384 3 318 1 991 795
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 267 (7 757) 1 013 (1 859)
Zysk (strata) brutto 331 (11 311) 79 (2 710)
Zysk (strata) netto 4 651 (4 742) 1 104 (1 136)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 4 651 (4 519) 1 104 (1 083)
Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,08 (0,09) 0,02 (0,02)
stan na 31.12.13 stan na 31.12.12 stan na 31.12.13 stan na 31.12.12
Kapitał własny 315 958 294 530 76 186 72 044
Zobowiązania długoterminowe 96 316 51 052 23 224 12 488
Zobowiązania krótkoterminowe 66 041 44 276 15 924 10 830
Aktywa trwałe 312 966 311 666 75 464 76 236
Aktywa obrotowe 165 349 78 192 39 870 19 126
Suma aktywów 478 315 389 858 115 334 95 362
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,06 5,19 1,22 1,27
1. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł za 2013 rok - 4.2110 PLN/EUR, zaś za 2012 rok - 4.1736 PLN/EUR.2. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku - 4.1472 PLN/EUR, zaś na 31 grudnia 2012 roku - 4.0882 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA ZARZADU.pdf List Prezesa Zarządu
OSWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU GK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK VANTAGE
OSWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOSCI GK.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego skonolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu GK VANTAGE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK VANTAGE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK VANTAGE
OPINIA I RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA DOTYCZACY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK VANTAGE

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Edward Laufer Prezes Zarządu
2014-03-21 Roman M. Meysner Członek Zarządu
2014-03-21 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Piątak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j