Trwa ładowanie...
d3jtzrn
espi

VELTO - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (16/2015) - EBI

VELTO - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (16/2015)
Share
d3jtzrn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Velto Cars S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 3.510.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) do kwoty 14.190.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) i obecnie dzieli się na 141.900.000 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: - 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 26.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 106.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 106.800.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii D nastąpiła rejestracja zmian Statutu Emitenta. Zmienił się § 7. Statutu Spółki, który otrzymał następującą treść: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.190.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy)i dzieli się na: a) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, c) 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, d) 106.800.000(sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. W załączeniu jednolity aktualny tekst Statutu Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5, 5a i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutVeltoCarsS.A.tekstjednolity11.05.2015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jtzrn

Podziel się opinią

Share
d3jtzrn
d3jtzrn