Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów (3/2015)

VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów (3/2015)
Share
dxxv7r1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VENITI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Matulka: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 9 kwietnia 2015 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna) 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w
kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 281.710 akcji stanowiących 25,24% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 281.710 głosów, co stanowi 25,24% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 226.010 akcji stanowiących 20,25% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 226.010 głosów, co stanowi 20,25% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENITI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-837 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PAŃSKA 98 LOK. 55
(ulica) (numer)
+48 (22) 490 99 50 +48 (22) 490 93 89
(telefon) (fax)
INWESTORZY@VENITI.PL WWW.VENITI.PL
(e-mail) (www)
7010204825 141998845
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Maciej Szymański Prezes Zarządu Maciej Szymański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1