Trwa ładowanie...
d14zasp
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nog ...

VISTAL GDYNIA S.A. - Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku (4/2015)

Share
d14zasp

| | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | |
| | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 31 marca 2015 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2015, zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi ze Spółką ?CO-INVEST? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi przyrzeczoną umowa sprzedaży: a) nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomości położonej w
Łodzi, dzielnica Łódź-Śródmieście, przy Alei Tadeusza Kościuszki nr 21 (dwadzieścia jeden) stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 72/1 (siedemdziesiąt dwa łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 19 (dziewiętnaście) arów 50 (pięćdziesiąt) metrów kwadratowych; b) uregulowanego w księdze wieczystej nr LD1M/00150728/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 4 (cztery) położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 38 ? Aleja Kościuszki 21 (dwadzieścia jeden), o powierzchni 63,95 m2 z którym związany jest udział wynoszący 134/1000 (sto trzydzieści cztery łamane przez jeden tysiąc) części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 72/1, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, w stanie wolnym od
wszelkich obciążeń, jak również, nabyła przysługujący sprzedającemu ogół autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi dla Spółki ?CO-INVEST? Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi decyzji oznaczonej numerem UA.III-A/594/07 z dnia 28 maja 2007 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji obejmującej przebudowę istniejących budynków oraz budowę budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdem na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 72/1. Wydanie nieruchomości na rzecz Central Fund of Immovables sp. z o.o. ma nastąpić w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku. Cena transakcyjna została określna na kwotę 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych netto, powiększoną o podatek VAT według stawki 23% od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) przy czym, cena nieruchomości składającej się z działki gruntu
oznaczonej numerem 72/1 została oznaczona na kwotę 1.460.000,00 zł netto. Cena za odrębne prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wólczańskiej 38-Kościuszki 21 na kwotę 40.000,00 zł netto, natomiast prawa autorskie do opisanej wyżej dokumentacji na kwotę 100.000,00 zł netto. Cena transakcyjna została w całości uregulowana w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej ze środków własnych Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Opisana nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta Łodzi, zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i obiektem niemieszkalnym, na których według planów Spółki zależnej od Emitenta ma zostać zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejących budynków oraz budowie w jej obrębie budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Opisana transakcja wpisuje się w dotychczasową działalność Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. polegającej na okazyjnym nabywaniu nieruchomości.
Celem Spółki zależnej od Emitenta jest adaptacja przedmiotowej nieruchomości w celu dalszego rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich, co winno wydatnie przełożyć się na przyszłe przychody Central Fund of Immovables Sp. z o.o., a co za tym idzie, całej Grupy Kapitałowej CFI HOLDING S.A. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a Spółką ?CO-INVEST? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi, nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Temat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą (?KIO?) wyroku uwzględniającego odwołanie Strabag Sp. z o.o., dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: ?Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55?, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 stycznia 2015r. wniósł na powyższe orzeczenie KIO skargę do Sądu Okręgowego w Gdańsku. W skardze Spółka domaga się oddalenia odwołania Strabag sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp