Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

VISTULA GROUP - Korekta informacji zawartej w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego...

VISTULA GROUP - Korekta informacji zawartej w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną cześć sprawozdań z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta będących częścią raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2011. (4/2012)
Share
d2cwwz1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji zawartej w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną cześć sprawozdań z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta będących częścią raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z przekazaniem przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2012 roku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2011, Emitent niniejszym informuje, że prawidłowa tabela przedstawiająca strukturę własności kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2011, zawarta w oświadczeniu o przestrzeganiu ładu korporacyjnego na stronie 32 sprawozdania z działalności Emitenta oraz na stronie 32 sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, będących częścią raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 ("Sprawozdania"), powinna być identyczna jak tabela przedstawiająca strukturę własności kapitału zakładowego na dzień 31.12.2011 roku, która została przedstawiona na stronach 31-32 Sprawozdań i zawierać poniższe dane: Lp.; Nazwa akcjonariusza; Liczba posiadanych akcji (w szt.); Udział w kapitale zakładowym (w %) ; Liczba głosów na WZA; Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA (w %) 1; Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"; 21 870 000; 19,61; 21 870 000; 19,61 2; ING Otwarty Fundusz Emerytalny; 10 770 609; 9,66; 10 770 609; 9,66 3; WK INVESTMENT Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna, EK INVESTMENT Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna, ECK INVESTMENT Spółka Cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk ? Cieślik, Wojciech Henryk Kruk, Wojciech Kruk; 10 379 359; 9,30; 10 379 359; 9,30 4; ALMA MARKET S.A.; 10 327 851; 9,26; 10 327 851; 9,26 5; BNP PARIBAS BANK POLSKA SA; 8 247 423; 7,39; 8 247 423; 7,39 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1