Trwa ładowanie...
dh0b6bm

VOTUM S.A. - Rejestracja akcji serii B (4/2011)

VOTUM S.A. - Rejestracja akcji serii B (4/2011)

Share
dh0b6bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Votum S.A. informuje, iż 12 stycznia 2011 powziął następującą informację:Uchwała nr 24/11Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.z dnia 11 stycznia 2011 r.§ 11. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki VOTUM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki VOTUM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i nadać im kod PLVOTUM00016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVOTUM00016, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust.
1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.§ 2Informacja o zarejestrowaniu akcji wskazanych w § 1 ust. 1 pod kodem PLVOTUM00016 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Cecylia Tas Członek Zarządu
2011-01-12 Elżbieta Kupiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm