Trwa ładowanie...
d4ap4jn

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d4ap4jn

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 51 991 | 48 531 | 12 457 | 11 722 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 45 603 | 41 248 | 10 927 | 9 963 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 027 | 7 017 | 1 444 | 1 695 | |
| | Zysk (strata) brutto | 6 741 | 6 930 | 1 615 | 1 674 | |
| | Zysk (strata) netto | 5 640 | 5 312 | 1 351 | 1 283 | |
| | Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym | 23 | 48 | 6 | 12 | |
| | Zysk (strata) netto podmiotu dominującego | 5 617 | 5 264 | 1 346 | 1 271 | |
| | Aktywa razem | 34 393 | 32 744 | 8 413 | 7 414 | |
| | Zobowiązania razem | 15 871 | 15 094 | 3 882 | 3 417 | |
| | w tym zobowiązania krótkoterminowe | 13 121 | 11 843 | 3 209 | 2 681 | |
| | Kapitał własny | 18 522 | 17 650 | 4 531 | 3 996 | |
| | Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 294 | 272 | |
| | Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,54 | 1,47 | 0,38 | 0,33 | |
| | Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,47 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 544 | 4 327 | 1 089 | 1 045 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 645 | -1 954 | -873 | -472 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 457 | 5 815 | -1 308 | 1 405 | |
| | Wybrane jednostkowe dane finansowe VOTUM S.A. | | | | | |
| | XIX. Przychody ze sprzedaży | 38 212 | 36 225 | 9 109 | 8 964 | |
| | XX. Koszty działalności operacyjnej | 34 253 | 31 213 | 8 166 | 7 724 | |
| | XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 847 | 4 932 | 917 | 1 220 | |
| | XXII. Zysk (strata) brutto | 6 397 | 5 668 | 1 525 | 1 403 | |
| | XXIII. Zysk (strata) netto | 5 375 | 4 423 | 1 281 | 1 094 | |
| | XXIV. Aktywa razem | 27 732 | 26 454 | 6 741 | 5 989 | |
| | XXV. Zobowiązania razem | 9 789 | 9 566 | 2 380 | 2 166 | |
| | XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe | 8 841 | 8 733 | 2 149 | 1 977 | |
| | XXVII. Kapitał własny | 17 943 | 16 888 | 4 362 | 3 824 | |
| | XXVIII. Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 292 | 272 | |
| | XXIX. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | XXX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,50 | 1,41 | 0,36 | 0,35 | |
| | XXXI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,45 | 0,37 | 0,11 | 0,09 | |
| | XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 521 | 3 156 | 601 | 781 | |
| | XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 504 | -3 227 | -359 | -799 | |
| | XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 567 | 6 871 | -1 089 | 1 700 | |
| | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zawierają dane za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej prezentowane jest na dzień 31 grudnia 2012. Skrócone sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za IV kwartał 2012 zawiera dane za okres 1 października 2012 do 31 grudnia 2012 oraz dane porównywalne za okres 1 października 2009 do 31 grudnia 2011. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011 dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Dane dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skróconego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym są prezentowane za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Dane do sprawozdania
jednostkowego VOTUM S.A. prezentowane są analogicznie jak do sprawozdania skonsolidowanego. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
sprawozdanie Q4 2012 VOTUM.pdf Skonsolidowane prawozdanie finansowe Grupy VOTUM S.A. za IV kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-01 | | | | | | | |
| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-01 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2013-03-01 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2013-03-01 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn