Trwa ładowanie...
dymh955

VOXEL S.A. - Raport roczny R 2014

VOXEL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
dymh955
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 65 601,1 60 510,9 15 659,2 14 369,7
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 14 167,7 13 301,3 3 381,9 3 158,7
Zysk (strata) operacyjny 5 276,0 5 407,7 1 259,4 1 284,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 264,3 1 937,1 301,8 460,0
Zysk (strata) netto 1 523,7 2 112,7 363,7 501,7
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 167 270,1 172 607,8 39 244,1 41 620,3
Aktywa obrotowe 22 709,2 21 429,3 5 327,9 5 167,2
Aktywa razem 189 979,3 194 037,1 44 572,0 46 787,5
Kapitał własny 101 217,8 99 694,1 23 747,2 24 038,9
Zobowiązania długoterminowe 63 938,2 60 107,4 15 000,9 14 493,5
Zobowiązania krótkoterminowe 24 823,2 34 235,5 5 823,9 8 255,1
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; Rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; Rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Rok 2014 - 4,2623; Rok 2013 - 4,1472. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną, średnich miesięcznych kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Rok 2014 - 4,1893; rok 2013 - 4,2110
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu VOXEL SA.pdf List Zarządu VOXEL SA
Oświadczenia Zarządu VOXEL SA.pdf Oświadczenia Zarządu VOXEL SA
Opinia niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA
Raport niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA
Wybrane dane finansowe VOXEL SA.pdf Wybrane dane finansowe VOXEL SA
Sprawozdanie finansowe VOXEL SA.pdf Sprawozdanie finansowe VOXEL SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności VOXEL SA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności VOXEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 2015-03-23 o treści:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) informuje, że przy publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (raport nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.) omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść załącznika pod nazwą: "Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA". Publikacja raportu okresowego, skorygowanego w zakresie wskazanym powyżej, nastąpi w dniu dzisiejszym.
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) informuje, że przy publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (raport nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.) omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść załącznika pod nazwą: "Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA". Publikacja raportu okresowego, skorygowanego w zakresie wskazanym powyżej, nastąpi w dniu dzisiejszym.
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) informuje, że przy publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (raport nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.) omyłkowo nie została zamieszczona pełna treść załącznika pod nazwą: "Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta VOXEL SA". Publikacja raportu okresowego, skorygowanego w zakresie wskazanym powyżej, nastąpi w dniu dzisiejszym.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jacek Liszka Prezes Zarządu
2015-03-23 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grażyna Sztomber Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955