Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

VOXEL S.A. - zawarcie umowy znaczącej (29/2014)

VOXEL S.A. - zawarcie umowy znaczącej (29/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 133 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu wczorajszym Emitent otrzymał aneks nr 1/2015 z dnia 2 grudnia 2014 roku do umowy nr 061/200707/SOK/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim, na mocy którego m.in. została określona kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia ? Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Krakowie z tytułu realizacji umowy w pierwszym półroczu 2015 roku. W wyniku zawarcia wskazanego wyżej aneksu łączna wartość
wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 17 stycznia 2014 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 3/2014) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.173.005,18 zł według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 17 stycznia 2014 roku jest równa kwocie 12.836.390,85 zł. Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa nr 0903080902201403 z dnia 31 grudnia 2010 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie w brzmieniu nadanym na mocy aneksu na 1/2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresie: rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) w pracowniach w Łańcucie, Sędziszowie Małopolskim i Przemyślu. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) oraz zgodnie z
Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia ? Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi maksymalnie 3.497.119,20 zł. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Narodowy
Fundusz Zdrowia ? Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu
2014-12-05 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2