Trwa ładowanie...
d4jasot

W 2011 r. dług sięgnie 53,7 proc. PKB, a w 2012 r. 52,4 proc.

Na koniec 2011 r. relacja długu publicznego do PKB wyniesie 53,7 proc., a w 2012 r. - 52,4 proc. - wynika z przyjętej we wtorek przez rząd strategii zarządzania długiem sektora finansów. W 2014 r. dług powinien spaść poniżej 50 proc. PKB.

Share
d4jasot

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że strategia jest ustalana co roku przez ministra finansów, przedstawiana Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie przedstawiana Sejmowi wraz z projektem ustawy budżetowej. Dokument obejmuje horyzont czterech lat i zawiera strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz strategię oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych.

Zgodnie z przyjętą przez rząd we wtorek "Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015", na 2011 rok przewidywany jest wzrost relacji długu do PKB do 53,7 proc. (wobec 52,8 proc. na koniec 2010 r.).

"Jest to wynikiem znaczącego osłabienia złotego w reakcji na kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w latach 2012-15 relacja długu do PKB będzie się zmniejszać i obniży się poniżej progu 50 proc. w 2014 r." - napisano w komunikacie.

Zgodnie z dokumentem w 2011 r. dług publiczny wyniesie 812,3 mld zł (53,7 proc. PKB), w 2012 r. - 832,5 mld zł (52,4 proc. PKB), w roku 2013 - 846,9 mld zł (50,3 proc. PKB), w roku 2014 - 864,8 mld zł (48,3 proc. PKB), w 2015 - 902,2 mld zł (47,4 proc. PKB).

d4jasot

"Strategia" przewiduje wzrost relacji kosztów obsługi długu Skarbu Państwa do PKB z 2,5 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w 2012 r., a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2 proc. w 2015 r.

Według strategii zmniejszeniu ulegnie również relacja długu sektora general government do PKB (liczona według metodologii unijnej - PAP), która w latach wyznaczonych przez "Strategię" osiągnie poziom 50,2 proc. "Przy założeniach przyjętych w +Strategii+ nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc., przewidzianego w Traktacie z Maastricht" - zapewnia CIR.

"+Strategia+ stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Utrzymana została tendencja do minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem oraz trzy współzależne zadania zwiększania: płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych" - napisano w komunikacie.

"Zagrożenia dla realizacji +Strategii+ wynikają przede wszystkim z: odmiennej od zakładanej sytuacji makroekonomicznej w Polsce (wolniejszy wzrost PKB, wyższe stopy procentowe i wahania kursu walutowego), uwarunkowań międzynarodowych (...) oraz ryzyka przekroczenia progu 55 proc. relacji długu publicznego do PKB oraz progu 60 proc. relacji długu sektora general government" - wskazano.

d4jasot

Służby prasowe rządu informują, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, utrzymywanie się relacji państwowego długu publicznego do PKB powyżej progu 50 proc. do 2014 r. będzie oznaczać przyjmowanie w kolejnych ustawach budżetowych relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż przyjęte w latach poprzednich. Duże znaczenie dla kształtowania się relacji będzie miał poziom kursu złotego pod koniec poszczególnych lat.

CIR podał, że przekroczenie przez relację państwowego długu publicznego do PKB progu 50 proc. w 2010 r. oznacza konieczność przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 r. relacji deficytu budżetowego do dochodów nie wyższej niż założona w budżecie na 2011 r. Relację tę w ustawie na 2011 r. ustalono na poziomie 14,7 proc., natomiast relacja założona w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok wynosi 11,9 proc.

d4jasot

Podziel się opinią

Share
d4jasot
d4jasot