Trwa ładowanie...
d9ujral

W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla dynamiki PKB i CPI jest niemal symetryczny - projekcja NBP

12.03. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla dynamiki wzrostu PKB i inflacji jest niemal symetryczny - wynika z marcowej projekcji Narodowego Banku...
Share
d9ujral

12.03. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla dynamiki wzrostu PKB i inflacji jest niemal symetryczny - wynika z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka zarówno dla dynamiki PKB jak i inflacji jest niemalże symetryczny" - napisano w ocenie źródeł niepewności projekcji.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I KURS WALUTOWY

d9ujral

Zgodnie z projekcją otoczenie zewnętrzne nadal pozostaje najważniejszym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB.

"Prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów rozwiniętych obniżyły się w stosunku do projekcji listopadowej, przy czym spadek ten w największym stopniu dotyczył krajów członkowskich UE. Głównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w strefie euro pozostaje obecnie sposób rozwiązania kryzysu zadłużeniowego państw strefy euro. Ewentualna dalsza eskalacja kryzysu, pociągająca za sobą wzrost awersji do ryzyka może przełożyć się na ponowny wzrost oprocentowania papierów dłużnych części krajów strefy euro i w efekcie, oprócz problemów z emisją nowego długu i rolowaniem obecnego zadłużenia przez te kraje, może doprowadzić do pogorszenia sytuacji płynnościowej części banków europejskich" - napisano w projekcji.

Eksperci banku centralnego zwracają również uwagę, że jednoczesne dążenie banków do poprawy współczynników wypłacalności może przyspieszyć proces delewarowania i przyczynić się do dalszego ograniczenia akcji kredytowej dla sektora prywatnego, także przez powiązane kapitałowo z bankami strefy euro banki działające w Polsce.

"Trudna do przewidzenia pozostaje również reakcja rządów i banków centralnych krajów rozwiniętych na taki rozwój sytuacji" - oceniono.

d9ujral

Istotnym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB jest przyszłe kształtowanie się kursu złotego, w dużej mierze uwarunkowane rozwojem sytuacji w strefie euro.

"Ocenia się, że wymienione powyżej źródła niepewności, związane z otoczeniem zewnętrznym polskiej gospodarki, zwiększają prawdopodobieństwo ukształtowania się dynamiki PKB poniżej ścieżki centralnej projekcji, w przypadku zaś inflacji efekt niższego wzrostu PKB i niższych cen surowców może zostać zrównoważony przez wpływ słabszego kursu złotego" - podkreślają autorzy.

POPYT WEWNĘTRZNY

Ekonomiści NBP podkreślają również, że istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest reakcja gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw na przyszłe zacieśnienie fiskalne oraz rozwój sytuacji za granicą.

d9ujral

"Oczekiwane zacieśnienie fiskalne prawdopodobnie wpłynie pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej Polski" - napisano.

"Ponadto rozwój sytuacji w kraju i za granicą może przyczynić się do poprawy postrzegania Polski w oczach inwestorów zagranicznych i przełożyć się na większy napływ kapitału, w tym inwestycji bezpośrednich" - dodano.

"W konsekwencji wzrost konsumpcji i inwestycji przedsiębiorstw w przyszłości może okazać się wyższy, czemu może sprzyjać rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych w gospodarce, wysoka płynność finansowa przedsiębiorstw oraz niskie realne stopy procentowe" - podkreślają autorzy projekcji.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII

d9ujral

Źródłem niepewności projekcji jest trudny do przewidzenia wpływ polityki regulacyjnej oraz sytuacji na światowym rynku surowcowym na kształtowanie się krajowych cen energii żywności.

"Znaczną niepewność w tym względzie rodzi trudny do oszacowania wpływ przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, co szczególnie dotyczy wprowadzanego Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, którego celem jest ograniczenie emisji CO2. Nie jest znana przyszła cena uprawnień do emisji CO2, która w dużym stopniu może być uzależniona od popytu na te uprawnienia, a więc od aktywności gospodarczej krajów UE" - napisano w projekcji.

"Ponadto liczba bezpłatnych uprawnień może ulec zmianie ze względu na to, że Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie derogacji dla polskiego sektora energetycznego. Niepewność zwiększa również brak precyzyjnych zapisów odnośnie do wykorzystania dochodów ze sprzedaży uprawnień oraz wielkości inwestycji w technologie niskoemisyjne i odnawialne źródła energii. Dodatkowo istotnym źródłem niepewności pozostają działania regulacyjne na rynku żywności oraz przyszła polityka taryfowa URE" - dodano. (PAP)

bg/ asa/

d9ujral

Podziel się opinią

Share
d9ujral
d9ujral