Trwa ładowanie...
d2uw39q
espi

WADEX S.A. - Realizacja Programu odkupu ? nabycie akcji własnych. (51/2011)

WADEX S.A. - Realizacja Programu odkupu ? nabycie akcji własnych. (51/2011)

Share
d2uw39q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu odkupu ? nabycie akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu (vide raport 50/20011) Spółka nabyła za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zostały nabyte w okresie od 14.12.2011r. do 20.12.2011r. w celu ich umorzenia lub odsprzedaży w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2011r. skupem akcji własnych. ? liczba nabytych akcji wynosi 583 szt. ? średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 8,07 zł za akcję ? wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł ? nabyte akcje stanowią 0,09% kapitału zakładowego ? akcje nabyte dają prawo do wykonania 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje szczegółowe nt. każdej
transakcji (data i godzina transakcji, ilość nabytych akcji, cena), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Emitent nie posiadał wcześniej w portfelu akcji własnych, zatem na dzień publikacji raportu łączna liczba posiadanych akcji własnych wynosi 583 akcji, stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 583 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Program odkupu trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2012r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu. Podstawa prawna RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). Par. 5 ust. 1 pkt 6 RMF z dnia 19 lutego 2009r. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RAPOTR 51 załącznik nr 1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

| | | PPH WADEX S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-515 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ks. Czesława Klimasa | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wadex@wadex.pl | | www.wadex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2011-12-20 Ryszard Sebastian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uw39q

Podziel się opinią

Share
d2uw39q
d2uw39q