Trwa ładowanie...
d4gh17e

WANDALEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

WANDALEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d4gh17e
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 611 89 895 18 597 21 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 860 816 446 197
Zysk (strata) brutto 820 -484 196 -117
Zysk (strata) netto 632 -774 151 -187
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 732 10 203 1 613 2 464
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 150 -2 053 36 -496
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 230 -7 859 -1 732 -1 898
Przepływy pieniężne netto razem -348 291 -83 70
Aktywa razem 71 364 74 284 17 456 16 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 319 40 021 8 884 9 061
Zobowiązania długoterminowe 14 793 16 490 3 618 3 733
Zobowiązania krótkoterminowe 21 526 23 531 5 265 5 328
Kapitał własny 35 045 34 263 8 572 7 757
Kapitał zakładowy 9 251 9 251 2 263 2 095
Liczba akcji (w szt.) 9 250 719 9 250 719 9 250 719 9 250 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 -0,08 0,02 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,79 3,70 0,93 0,84
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 616 89 899 18 599 21 714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 868 829 448 200
Zysk (strata) brutto 828 -472 198 -114
Zysk (strata) netto 644 -752 154 -182
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6750 10 209 1617 2 466
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 149 -2 053 36 -496
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 231 -7 859 -1 733 -1 898
Przepływy pieniężne netto razem -332 297 -80 72
Aktywa razem 71 368 74 279 17 457 16 817
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 981 39 687 8 801 8 985
Zobowiązania długoterminowe 14 458 16 158 3 537 3 658
Zobowiązania krótkoterminowe 21 523 23 529 5 265 5 327
Kapitał własny 35 387 34 592 8 656 7 832
Kapitał zakładowy 9 251 9 251 2 263 2 095
Liczba akcji (w szt.) 9 250 719 9 250 719 9 250 719 9 250 719
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 -0,08 0,02 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,83 3,74 0,94 0,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportskonsolidowanyIVQ2012.pdf Skorygowany Skonsolidowany raport za 4 kwartał 2012
RaportjednostkowyIVQ2012-2.pdf Jednostkowy raport za 4 kwartał 2012
Informacjeuzupelniajacedoraportuza4kw_2012.pdf Informacje uzupełniające do raportu za 4 kwartał 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | WANDALEX SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-651 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Garażowa | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 853 17 82 | | 853 17 48 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@wandalex.pl | | www.wandalex.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu
2013-02-28 Mirosław Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Jacek Andrzejewski Członek Zarządu
2013-02-28 Barbara Czapska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e