Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

WAWEL SA - Raport kwartalny Q 3/2014

WAWEL SA - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d14bh3t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 389 326 400 681 93 134 94 878
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 222 64 760 14 645 15 335
Zysk (strata) brutto 66 051 66 944 15 801 15 852
Zysk (strata) netto 53 429 54 175 12 781 12 828
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 679 75 884 22 410 17 969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 311 -19 777 -4 859 -4 683
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 995 -20 997 -7 175 -4 972
Przepływy pieniężne netto, razem 43 373 35 110 10 376 8 314
Aktywa razem 499 766 503 369 119 690 121 376
Zobowiązania długoterminowe 13 407 14 843 3 211 3 579
Zobowiązania krótkoterminowe 90 753 116 354 21 735 28 056
Kapitał własny 395 606 372 172 94 745 89 741
Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 796 1 808
Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 35,63 36,12 8,52 8,55
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 263,78 248,16 63,17 59,84
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2012 (w zł / EUR) kurs z dnia 31.12.2013 (1EUR=4,1472) 14,00 3,38
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2013 (w zł / EUR) kurs z dnia 30.09.2014 (1EUR=4,1755) 20,00 4,79
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2014 roku oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2013 roku.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe 3kw2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-10-23
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
mail@wawel.com.pl wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)
d14bh3t

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2014-10-23 Janusz Serwoński Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t