Trwa ładowanie...
dyrvprf

WDB BROKERZY - Korekta prognozy wyników finansowych (7/2015) - EBI

WDB BROKERZY - Korekta prognozy wyników finansowych (7/2015)

Share
dyrvprf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wyników finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") po sporządzeniu wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2014 roku w dniu 12 lutego 2015 roku, podjął decyzję o odwołaniu przekazanej w raporcie nr 25/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2014 i przekazaniu do publicznej wiadomości skorygowanych prognozowanych danych finansowych, w zakresie wskazanych poniżej pozycji. Opublikowana w dniu 30 lipca 2014 roku prognoza zakładała osiągnięcie w roku 2014 w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta następujących wyników: 1. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. - przychody netto ze sprzedaży: 4,98 mln zł - zysk netto: 2,5 mln zł 2. Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB) - przychody netto ze sprzedaży: 2,47 mln zł - zysk netto: 1,12mln zł 3. Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. (dalej: EKU) - przychody netto ze sprzedaży: 4,47 mln zł - zysk netto: 0,94 mln zł 4. Netins Sp. z o.o. (dalej: Netins) - przychody netto ze
sprzedaży: 0,48 mln zł - zysk netto: 0,01 mln zł 5. Transbrokers.eu Sp. z o.o. (Transbrokers.eu) - przychody netto ze sprzedaży: 1,56 mln zł - zysk netto: 0,51 mln zł 6. Wynik skonsolidowany: - skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,3 mln zł - skonsolidowany zysk netto w kwocie 3,0 mln zł. Po uwzględnieniu wstępnych wyników za IV kwartał 2014 roku w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, Zarząd Spółki informuje, że następujące pozycje różnią się od zakładanych o więcej niż 20% i niniejszym przedstawia korektę prognozy: 1. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. - zysk netto: 1,92 mln zł 2. Krajowe Biuro Brokerskie S.A. - zysk netto: 1,36 mln zł 4. Netins Sp. z o.o. - przychody netto ze sprzedaży: 0,30 mln zł - zysk netto: -0,22 mln zł 5. Transbrokers.eu Sp. z o.o. - przychody netto ze sprzedaży: 0,64 mln zł - zysk netto: -0,17 mln zł 6. Wynik skonsolidowany: - skonsolidowany zysk netto w kwocie 2,0 mln zł. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, pozostałe pozycje nie różnią się o więcej niż 20% od
prognozowanych. Czynnikami, które przyczyniły się do niezrealizowania prognozy, są przede wszystkim dalsze obniżenie przez Zakłady Ubezpieczeń obowiązujących stawek/składek w zakresie ubezpieczeń majątkowych w stosunku do roku poprzedniego, w zakresie ubezpieczeń obsługiwanych przez Spółkę. Niższe składki opłacane przez klientów Grupy WDB powodują niższą rentowność sprzedaży, pomimo rosnącego portfela klientów. W dziale ubezpieczeń na życie, pomimo ogólnego spadku składki przypisanej brutto w 2014 roku, w zakresie ubezpieczeń obsługiwanych przez Grupę WDB odnotowaliśmy wzrost, co w połączeniu z rosnąca liczbą klientów skutkuje realizacją, zgodnie z planem, zakładanej prognozy w spółce EKU oraz przekroczeniem prognozy w spółce KBB. Przyczyną braku realizacji prognozy przez Transbrokers.eu jest przesuniecie w czasie wprowadzenia oferty ubezpieczeń komunikacyjnych do sprzedaży, spowodowane negocjacją warunków ubezpieczeń z ubezpieczycielami oraz dostosowaniem systemów informatycznych. Założenia dotyczące planu
sprzedaży oraz wpływów z tego tytułu pozostają aktualne, z tym że ich realizacja nastąpi w kolejnych okresach. Ponadto wyniki osiągane przez spółkę Netins działającą jako multiagencja ubezpieczeniowa w dużym stopniu są uzależnione od wyników WDB oraz Transbrokers.eu. W związku z czym niezrealizowanie prognozy przez Transbrokers.eu i WDB skutkuje niezrealizowaniem prognozy przez Netins. Sporządzane w pierwszej połowie roku 2014 prognozy oparte były na historycznych danych finansowych, istniejącej na moment sporządzania prognozy sytuacji rynkowej, w tym obowiązujących stawkach rynkowych, dostępnych wskaźnikach rynkowych oraz na analizie działalności poszczególnych podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Stanowiły więc wypadkową wielu czynników zakładanych przy tworzeniu planów rozwoju poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2014. Zmiany poszczególnych czynników spowodowały, że obecnie szacowane wyniki będą niższe od pierwotnie prognozowanych. Obniżenie niektórych prognozowanych
wyników o więcej niż 20% od pierwotnych założeń stanowi podstawę do publikacji niniejszej korekty. Skorygowaną prognozę wyników Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 oparto na posiadanych informacjach i odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarzdu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf