Trwa ładowanie...
d1rh6t0

WDM CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014

WDM CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014

Share
d1rh6t0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej WDM Capital S.A.
Przychody całkowite 24 438 36 557 5 833 8 681
Przychody ze sprzedaży 6 328 4 994 1 511 1 186
Zysk/strata brutto na sprzedaży 834 -10 565 199 -2 509
Zysk/strata z działalności operacyjnej 833 -10 562 199 -2 508
Zysk/strata brutto -42 874 20 034 -10 234 4 758
Zysk/strata netto -39 280 14 211 -9 376 3 375
Zysk/strata netto podmiotu dominującego -43 455 13 004 -10 373 3 088
Amortyzacja 4 9 1 2
stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013
Kapitał własny 21 682 65 123 5 087 15 703
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 21 601 3 793 5 068 890
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 128 596 30 140
Zobowiązania długoterminowe 0 11 466 0 2 765
Zobowiązania krótkoterminowe 88 9 421 21 2 272
Wybrane jednostkowe dane finansowe WDM Capital S.A.
Przychody całkowite 23 417 14 306 5 590 3 397
Przychody ze sprzedaży 2 722 2 752 650 654
Zysk/strata brutto na sprzedaży -13 228 847 -3 158 201
Zys/strata z działalności operacyjnej -13 228 850 -3 158 202
Zysk/strata brutto -30 458 890 -7 270 211
Zysk/strata netto -27 350 840 -6 529 199
Amortyzacja 4 8 1 2
stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013
Kapitł własny 21 682 49 017 5 087 11 819
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 21 601 1 287 5 068 302
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 128 107 30 25
Zobowiązania długoterminowe 0 9 301 0 2 243
Zobowiązania krótkoterminowe 88 10 421 21 2 513
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FALSE | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skorygowany | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | | 19 | | / | | 2013 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data sporządzenia: | | 2013-05-28 | | | | | | | | | | | null | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | / | | 2014 | APATOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (rok) | | Proponowane zmiany w statucie spółki Apator SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (kwartał) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dla | | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zarząd Apator SA w załączeniu podaje: - dotychczasową treść i proponowane zmiany statutu Apator SA - projekt tekstu jednolitego statutu. Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | za | | 4 | | | kwartał roku obrotowego | | | | 2014 | | | obejmujący okres | | | | | | |
| od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plik | | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | | MSSF/MSR | Proponowane zmiany w Statucie Apator SA.pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotychczasowa treść i proponowane zmiany statutu Apator SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Projekt tekstu jednolitego statutu Apator SA.pdf | | | Projekt tekstu jednolitego statutu | | | | | | | | | | | | | | |
| | w walucie | zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1 lok. 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 11 555 | | +48 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d1rh6t0

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny GK EVEREST - 4Q2014 - 6 02 2015_1.pdf
SF MSSF 31 12 2014 śródroczne skrócone skonsolidowane SF za IV kwartał 2014 WDM Capital.pdf
SF MSSF 31 12 2014 WDM CAPITAL.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rh6t0

Podziel się opinią

Share
d1rh6t0
d1rh6t0