Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv
espi

WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d2li6jv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 78 915 94 006 18 740 5 894
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 992 -1 627 -1 898 -390
Zysk (strata) brutto -19 259 -22 944 -4 573 -5 497
Zysk (strata) netto -19 240 -23 388 -4 569 -5 604
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 658 20 008 -869 4 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 511 -21 420 359 -5 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 781 -2 566 1 135 -615
Przepływy pieniężne netto, razem 2 634 -3 978 626 -953
Aktywa razem 273 060 293 037 65 842 71 679
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 229 212 949 51 174 52 089
Zobowiązania długoterminowe 99 275 74 723 23 938 18 278
Zobowiązania krótkoterminowe 112 954 138 226 27 236 33 811
Kapitał własny 60 831 80 088 14 668 19 590
Kapitał zakładowy 33 533 33 533 8 086 8 202
Liczba akcji (w szt.) 167 665 596 167 665 596 167 665 596 167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,11 zł -0,14 zł -0,03 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,36 0,48 0,09 0,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0 0
Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2013 - 4,1472 zł; 2012 - 4,0882 zł Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: 2013 - 4,2110 zł; 2012 - 4,1736 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie o biegłym - GK WIKANA.pdf Oświadczenie o wyborze podmiotu do badania
Oświadczenie o rzetelności - GK WIKANA.pdf Oświadczenie o rzetelności
Sprawozdanie Zarządu - GK WIKANA.pdf Sprawozdanie Zarządu z Oświadczeniem o Ładzie Korporacyjnym
Sprawozdanie finansowe - GK WIKANA.pdf Oświadczenie finansowe
Opinia i raport.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-05-26
WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d2li6jv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-05-26 Robert Pydzik Członek Zarządu
2014-05-26 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Bożena Wincentowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv