Trwa ładowanie...
dv9g2ff

WISTIL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

WISTIL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dv9g2ff
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 245959 223883 58932 54078
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6677 -22175 -1600 -5356
Zysk ( strata)przed opodatkowaniem -9840 -40842 -2358 -9865
Zysk ( strata) netto -12833 -31405 -3075 -7586
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14234 10094 3410 2438
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1454 8831 348 2133
Przepływy pienięzne z działalności finansowej -16281 -18607 -3901 -4494
Przepływy pieniężne netto -593 318 -142 77
Aktywa razem( na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 206568 232888 50528 52728
Zobowiąznia długoterminowe ( na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54673 59265 13373 13418
Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73283 78246 17925 17716
Kapitał własny( na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 78612 95377 19229 21594
Kapitał zakładowy ( na koniec roku bieżącego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5000 5000 1223 1132
Liczba akcji ( w szt. ) 1000000 1000000 1000000 1000000
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) -12,83 -31,41 -3,07 -7,59
Wartość księgowa na jedna akcję zwykłą ( w zł/EURO) 78,61 95,38 19,23 21,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedna akcję zwykłą ( w zł/EURO)
Zasady przeliczania na EURO danych finansowych:1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązujacego na dzień 31.12.2012r. 4,0882 zł/EURO i dane porównywalne na dzień 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO;2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostani dzień kazdego miesiaca w okrsie objetym raportem tj. 4 kwartały 2012r. 4,1736 zł/EURO i 4 kwartały 2011r.4,1401 zł/EURO.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 04-2012.rtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MMSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | WISTIL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | WISTIL | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-800 | | Kalisz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Majkowska | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 062 7686259 | | 062 7686340 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@wistil.pl | | www.wistil.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6180041735 | | 250024679 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff