Trwa ładowanie...
dvkuw02

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł do 62% na koniec 2015 r.

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wzrósł do 62% w 2015 roku wobec 53% rok wcześniej, głównie w związku ze wzrostem opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), w tym na wypłatę środków deponentom upadłego SK Banku, jak również w związku ze spadkiem wyniku odsetkowego i z działalności skarbcowej, wynika z raportu banku.

Share
dvkuw02

Przychody ogółem grupy osiągnęły poziom 2 051,7 mln zł i były niższe o 365,7 mln zł (tj. 15,1%) od przychodów 2014 roku przede wszystkim za sprawą spadku wyniku odsetkowego (spadek o 16,1% r/r do 976,6 mln) zł oraz niższego wyniku z tytułu działalności skarbcowej. Z drugiej strony, pozytywną dynamikę odnotował wynik prowizyjny (wzrost o 2% r/r do 631,4 mln zł).

Marża odsetkowa spadł do 2% w 2015 r. wobec 2,4% rok wcześniej.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł 293,1 mln zł (spadek o 89 mln zł r/r) zaś wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych sięgnął 145,2 mln zł - był to wynik niższy o 84,7 mln zł r/r.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły 1 278,3 mln zł wobec 1 273,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost kosztów o 4,4 mln zł (tj. 0,3%) wynikający ze zwiększenia o 19,6 mln zł (tj. 3,1%) kosztów ogólno-administracyjnych, przede wszystkim spowodowany dodatkową opłatą na rzecz BFG przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych deponentom SK Banku w wysokości 63,6 mln zł, częściowo skompensowane niższymi kosztami współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz banku w kwocie 48,2 mln zł (tj. 75,4%). Jednocześnie koszty pracownicze spadły o 14,2 mln zł (tj. 2,5%) w efekcie zmniejszenia zatrudnienia.

dvkuw02

Bank podał, że rok 2015 przyniósł kontynuację stabilizacji jakości portfela kredytowego banku, co zostało odzwierciedlone w dodatnim wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w wysokości 17,2 mln zł w porównaniu do dodatniego wyniku odpisów w 2014 roku na poziomie 17,8 mln zł.

Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 10% na koniec 2015 r. wobec 14,6% rok wcześniej.

Bank zachował silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności na poziomie 17,1%. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległ wskaźnik kredytów z rozpoznaną utraty wartości (NPL), który na koniec roku wyniósł 3,2%.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

dvkuw02

Podziel się opinią

Share
dvkuw02
dvkuw02