Trwa ładowanie...
d3gajwd

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 56,4% na koniec czerwca br.

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wzrósł do 56,4% na koniec czerwca wobec 51,3% rok wcześniej, zaś po odliczeniu zdarzeń jednorazowych pozostał niezmieniony rok do roku, podał banki. Dochody grupy wzrosły o 12,7% r/r, zaś koszty spadły o 0,7% r/r w I poł. 2016 r.

Share
d3gajwd

Suma pozycji dochodowych wyniosła 5 832,4 mln zł w I półr. i była o 12,7% wyższa niż rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2016 r. roku ukształtował się na poziomie 5,83 mld zł (+12,7% r/r) i determinowany był wzrostem wyniku z odsetek o 12,2% r/r, głównie dzięki obniżeniu kosztów odsetkowych o 24% r/r oraz jednorazowym zdarzeniem - transakcją z Visa, której wpływ na wynik Grupy Kapitałowej przed opodatkowaniem wyniósł 417,6 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego wzrost półrocznego wyniku na działalności biznesowej wyniósłby blisko 5% r/r." - czytamy w prezentacji.

Wynik z opłat i prowizji spadł o 9,4% r/r do 1 302 mln zł w I półr., zaś wynik z odsetek zwiększył w tym czasie się o 12,2% do 3 762,5 mln zł. Marża odsetkowa ukształtowała się na poziomie 3,1% na koniec I półr. br, co oznacza spadek o ok. 0,1 pkt proc. w stosunku do I półrocza 2015 roku oraz wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu do końca 2015 roku.

d3gajwd

"Wzrostowi poziomu średniego aktywów oprocentowanych o 2,7% w stosunku do końca 2015 roku (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz portfela papierów wartościowych) towarzyszył wzrost zannualizowanego wyniku odsetkowego, determinowany spadkiem kosztów odsetkowych, będącego efektem dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych" - podał bank w sprawozdaniu.

W I półroczu 2016 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 2 756,5 mln zł i spadły o 0,7% r/r. "Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez spadek kosztów rzeczowych i pozostałych o 49,1 mln zł r/r, tj. o 4,9%, m.in. w związku z niższymi kosztami informatyki, usług pocztowych, promocji i reklamy oraz formularzy i druków oraz spadek amortyzacji o 11,4 mln zł r/r, tj. o 2,8%, przy wzroście kosztów świadczeń pracowniczych o 40,0 mln zł, tj. o 2,9%" - czytamy w raporcie.

Obciążenie grupy z tytułu tego podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosło w I półroczu 2016 roku 369,4 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP S.A. (367,7 mln zł).

Efektywność działania grupy kapitałowej PKO BP mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 56,4%. Wskaźnik C/I z wyłączeniem podatku bankowego ukształtował się na poziomie 53,1%.

d3gajwd

"Wskaźnik C/I na 30 czerwca 2016 roku pozostawał pod negatywnym wpływem zdarzeń jednorazowych obciążających wynik grupy kapitałowej w IV kwartale 2015 roku (142,0 mln z tytułu utworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłata na rzecz BFG kwoty 337,9 mln zł w związku z wypłatami środków gwarantowanych SK Bank)" - czytamy także.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w II kwartale 2016 r. wyniósł 51,4% i był niższy o 4,8 pkt proc. kw/kw (44,4% bez podatku bankowego).

Bank podał, że w I półroczu 2016 roku nastąpiła stabilizacja wyniku z odpisów aktualizujących w porównaniu do I półrocza 2015 roku.

"Poprawa wskaźników jakości portfela kredytowego przy wzroście portfela kredytowego brutto o 3,3% r/r odzwierciedla proaktywną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej, w tym stały rozwój narzędzi w kredytowych procesach decyzyjnych oraz ścisły monitoring portfeli należności"- czytamy dalej.

d3gajwd

Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półr. br. wyniósł 6,5%, co oznacza spadek o 0,4 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych.

Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł -0,7% i poprawił się o 0,1 pkt proc. w porównaniu do końca I półrocza 2015 roku.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 9,2% na koniec czerwca br. wobec 10,7% rok wcześniej.

Wynik finansowy netto wypracowany przez grupę PKO BPw I półroczu wyniósł 1,51 mld zł i był o 12% wyższy od uzyskanego w I półroczu ubiegłego roku. Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. na wynik netto GK wyniósł 338,2 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,2% na koniec czerwca wobec 13,9% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

d3gajwd

Podziel się opinią

Share
d3gajwd
d3gajwd