Trwa ładowanie...
d1mbx25

YURECO SA - Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Yureco S.A. w dniu 11 marca 2015 r. (5/2015) - EBI

YURECO SA - Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Yureco S.A. w dniu 11 marca 2015 r. (5/2015)

Share
d1mbx25

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Yureco S.A. w dniu 11 marca 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałach w dniu 11 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny ze względu na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono również żadnych sprzeciwów do głosowanych uchwał. Poniżej przedstawiono treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczącego § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Dwernickiego. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W
głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono, Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów
trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy niniejszym postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z Oleśnicy na Poznań i w związku z tym dokonuje zmiany treści §1 ust. 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie: ?3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań, województwo
wielkopolskie.? § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: YURECO spółka akcyjna z siedzibą w Oleśnicy, niniejszym: 1) postanawia znieść dematerializację wszystkich
6.323.526 (sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki i przywrócić tym akcjom formę dokumentu, 2) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentów, przede wszystkim wystąpienia z wnioskiem i uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. W głosowaniu oddano 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, które oddano z 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi 99,903% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćset trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego: 1) za przyjęciem uchwały - 6.317.426 (sześć milionów trzysta siedemnaście
tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów, 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, 4) sprzeciwów nie zgłoszono Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Dwernicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

Podziel się opinią

Share
d1mbx25
d1mbx25