Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z Aker Solutions (41/2014)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z Aker Solutions (41/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Aker Solutions | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku przyjęcia do realizacji w dniu dzisiejszym kolejnego zamówienia z Aker Subsea AS, łączna wartość umów pomiędzy Zamet Industry S.A. a podmiotami z grupy AKER SOLUTIONS, zawartych w okresie od dnia przekazania raportu bieżącego nr 36/2014, tj. w okresie od dnia 31 października 2014 r. do 10 grudnia 2014 r. wynosi 16,3 mln zł (wartość wyrażona w PLN została przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia poszczególnych umów jednostkowych). Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest zamówienie z Aker Subsea AS (Norway) z dnia 24.11.2014 r. o wartości 2.662.408 EUR, którego przedmiotem jest dostawa podwodnych elementów konstrukcji do wydobycia ropy. Zamet Industry będzie dostarczał zamówione konstrukcje sukcesywnie, w terminach do października 2015 roku. Zamawiający dokonuje płatności po zrealizowaniu poszczególnych dostaw, w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Zamet Industry S.A. udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej
gwarancji na każdą dostarczoną konstrukcję, licząc od daty odbioru. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowych dostaw, w wysokości 0,5% wartość zamówienia za każdy dzień zwłoki, do wysokości 20% wartości zamówienia. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 158.156 tys zł wg stanu na 30.09.2014 roku, wynikającego z ostatniego raportu okresowego. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
industry@zamet-industry.com.pl www.zamet-industry.com.pl
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Jan Szymik Prezes Zarządu
2014-12-10 Piotr Jarosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e