Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

ZETKAMA SA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (15/2011)

ZETKAMA SA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (15/2011)
Share
dxarqri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. postanawia zwołać Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A., na dzień 21 czerwca 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul 3 Maja 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 8.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w
sprawie podziału zysku za rok 2010. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2010 roku. 17. Zamknięcie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) ? tj. w dniu 5 czerwca 2011 r. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z Art. 4063§ 1 k.s.h. oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402? k.s.h.: 1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty
elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl 2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą być zgłaszane w postaci pisemnej (wysłane na adres Spółki) lub w postaci elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. 3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia: Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej za pomocą formularza, umieszczonego na stronie internetowej Spółki: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dokument elektroniczny można wysłać na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpi po wypełnieniu stosownego formularza i przesłaniu scanu dokumentu. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej ZETKAMA S.A. w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, skąd mogą być pobierane a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl Do wypełnionego pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy załączyć zeskanowany dokument tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowany dokument tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze
wskazaniem imienia, nazwiska/nazwy, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., na którym prawa te będą wykonywane oraz nr imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, ze wskazaniem przez kogo zostało wydane. ZETKAMA S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. ZETKAMA S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie
podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZ. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej może być przeprowadzona również poprzez: - sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem, - sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. Jeżeli przy udzieleniu pełnomocnictwa nie skorzystano z elektronicznej formy jego przesłania, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa, celem potwierdzenia
tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 5) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. 6) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut ZETKAMA S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną: Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną w zakresie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z art. 401§4 ksh dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Prawidłowo i czytelnie wypełniony, podpisany formularz winien być przesłany pocztą na adres ZETKAMA S.A. 57-410 Ścinawka Średnia ul. 3 Maja 12, lub przesłany w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl Wypełnienie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu dotyczącego projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z art. 401§4 ksh, powinno nastąpić w sposób czytelny i umożliwiający: - identyfikację akcjonariusza oddającego głos, - weryfikację oddanego głosu w rozumieniu art. 4§1 pkt.9 na daną uchwałę, - weryfikację złożonego sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale. Głos oddany w innej formie niż na formularzu albo na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402?§3 ksh, zgodnie z art. 411?§3 ksh jest nieważny. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na
Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 8) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 5 czerwca 2011r. ("Dzień Rejestracji"). 9) Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami ZETKAMA S.A. w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji ZETKAMA S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ZETKAMA S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami ZETKAMA S.A. w Dniu Rejestracji, tj. 5 czerwca 2011 roku oraz zwróciły się ? nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji ? do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie ZETKAMA pod adresem ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 16 czerwca 2011 roku do 20 czerwca 2011 roku. Akcjonariusz ZETKAMA S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. 10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ZETKAMA S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402? § 1 ksh. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej ZETKAMA S.A. niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.zetkama.com.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2011-05-23 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri