Trwa ładowanie...
d3o13kp

Zysk netto BOŚ Banku wyniósł 1,17 mln zł w II kw. 2016 wobec straty w I kw.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 12,9 mln zł straty w I kw. br., podał bank w raporcie.

Share
d3o13kp

"Grupa BOŚ S.A. wykazała w II kwartale 2016 r. zysk w wysokości 1,2 mln zł wobec straty w okresie I kwartału 2016 r. w wysokości -12,9 mln zł. W związku z realizacją przez bank programu postępowania naprawczego wynik banku w II kwartale 2016 r. nie został obciążony podatkiem bankowym" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 67,72 mln zł wobec 61,02 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 28,81 mln zł wobec 28,73 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 21,15 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 20,92 mld na koniec 2015 r.

W I poł. 2016 r. bank miał 11,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

d3o13kp

"W I półroczu 2016 r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik: z tytułu odsetek o 14,5%, z tytułu prowizji o 0,1% oraz z działalności handlowej (poprawa z -0,5 mln zł na 20,8 mln zł). Podkreślić należy zmniejszenie ogólnych kosztów administracyjnych o 3%. Najistotniejszy negatywny wpływ na wynik Grupy miało utworzenie wyższych o 61,3% odpisów na utratę wartości. W rezultacie Grupa BOŚ S.A. zakończyła I półrocze 2016 r. ujemnym wynikiem w wysokości 11,7 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 6,4 mln zł wobec 12,33 mln zł zysku rok wcześniej.

BOŚ podał też, że rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych powiększając, zgodnie ze strategią, udział w portfelu kredytowym, kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój. Saldo kredytów proekologicznych na 30 czerwca 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5% salda kredytów ogółem w banku.

"W I półroczu 2016 r. dokonano dalszej zmiany struktury portfela kredytowego. Zmiana wynikała z polityki udzielania kredytów o wyższych marżach. Wzrost miał miejsce w pozycji kredyty udzielone klientom korporacyjnym o 168,5 mln zł, tj. 2,3%, przy jednoczesnym spadku o 191,1 mln zł, tj. o 8,8% kredytów udzielonych finansom publicznym oraz klientom detalicznym o 33,4 mln zł, tj. o 0,7%. Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy według stanu na koniec I półrocza 2016 r. wynosiła 14,3 mld zł. W I półroczu 2016 r. miały także miejsce znaczące zmiany w strukturze pasywów. Udział zobowiązań wobec klientów wzrósł o 6,6 pkt proc. do poziomu 82,9% na dzień 30 czerwca 2016 r. Spadł natomiast udział o 6,2 pkt proc., generujących wyższe koszty odsetkowe, zobowiązań z tytułu emisji
bankowych papierów wartościowych" - podano też w raporcie.

d3o13kp

Zobowiązania grupy kapitałowej BOŚ S.A. wobec klientów według stanu na 30 czerwca 2016 r. wyniosły 17,5 mld zł i były wyższe o 9,8% w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. Wolumen depozytów detalicznych wynosił 10,8 mld zł i zwiększył się o 29,0% w stosunku do stanu na koniec 2015 r.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 12,37% na koniec I półrocza 2016 r. wobec 12,1% na koniec 2015 r. Współczynnik Tier 1 wyniósł 9,24% na 30 czerwca 2016 r. wobec 9,13% na koniec 2015 r. W dniu 12 lipca 2016 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego banku o 400 mln zł. Grupa podkreśla, że spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d3o13kp

Podziel się opinią

Share
d3o13kp
d3o13kp