Trwa ładowanie...
d19sb84

4FUN MEDIA S.A. - Raport roczny R 2013

4FUN MEDIA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d19sb84
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 29 533,26 29 029,08 7 013,36 6 955,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 884,15 8 646,60 1 872,27 2 071,74
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 104,63 11 942,52 1 924,63 2 861,44
Zysk (strata) netto 6 537,06 10 177,68 1 552,38 2 438,59
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 6 537,06 10 177,68 1 552,38 2 438,59
Średnioważona liczba akcji 4 014 077 4 030 215 4 014 077 4 030 215
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4 fun Media S.A. (w zł/EUR) 1,63 2,53 0,39 0,61
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 246,32 7 659,71 3 620,59 1 835,28
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 474,18 1 119,32 -1 299,97 268,19
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 048,35 -9 262,13 -2 386,21 -2 219,22
Przepływy pieniężne netto razem -276,21 -483,10 -65,59 -115,75
Aktywa trwałe 25 477,48 23 661,60 6 143,30 5 787,78
Aktywa obrotowe 14 531,62 16 973,83 3 503,96 4 151,91
Aktywa razem 40 009,10 40 635,43 9 647,26 9 939,69
Zobowiązania razem 6 837,89 3 966,09 1 648,80 970,13
Zobowiązania długoterminowe 1 352,96 549,34 326,24 134,37
Zobowiązania krótkoterminowe 5 484,93 3 416,75 1 322,56 835,76
Kapitały własne 33 171,20 36 669,34 7 998,46 8 969,56
Kapitał akcyjny 4 063,50 4 063,50 979,82 993,96
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
4FunMediaSAFS2013_OST.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
4FUNRAPBSF2013wydruk.pdf Opinia wraz z raportem biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4FUN MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-728 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Bobrowiecka | | 1A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 488 42 00 | | (022) 488 42 50 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | 4fun@4fun.tv | | www.4fun.tv | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-20-85-470 | | 015547050 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4Audyt Sp.z o.o | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Ewa Czekała Prezes Zarządu
2014-03-12 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Hanna Brodecka Kierownik Działu Księgowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84