Trwa ładowanie...
holderName
holderName
espi

AB S.A. - Udzielenie gwarancji (24/2014)

AB S.A. - Udzielenie gwarancji (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
holderName

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie gwarancji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Gwarant), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) informuje o udzieleniu przez Emitenta gwarancji na rzecz Apple Distribution International z siedzibą w Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork (Irlandia) (Beneficjent). W ramach udzielonej gwarancji Gwarant poręcza za spółkę zależną ? AT Computers a.s. z siedzibą w Ostravie (Czechy), Slezská Ostrava, Te?šínská 1970/56 (Dłużnik) ? w zakresie zobowiązań pieniężnych Dłużnika z tytułu sprzedaży towaru i świadczenia usług przez Beneficjenta na rzecz Dłużnika w ramach wykonywania umów dystrybucyjnych (tj. ?Umowy Autoryzowanego Dystrybutora Apple? oraz ?Umowy Dystrybutora iPhone? ? razem: Umowy) zawartych przez Dłużnika z Beneficjentem. Wysokość udzielonej gwarancji to 40.000.000 USD (słownie: czterdzieści milionów dolarów), plus
koszty, które Beneficjent poniesie w celu dochodzenia swoich wierzytelności względem Dłużnika lub Gwaranta. Gwarancja została udzielona na okres 1 roku od daty podpisania, z zastrzeżeniem, że gwarancja ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne roczne okresy, chyba że Beneficjent otrzyma od Gwaranta pisemne wypowiedzenie gwarancji najpóźniej na 60 dni przed końcem danego rocznego okresu obowiązywania gwarancji. Gwarancja wygaśnie automatycznie z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umów. Kryterium uznania gwarancji za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość udzielonej gwarancji wynosi 136,34 mln PLN plus opisane powyżej koszty, gdzie wartość limitu przeliczono wg kursu średniego NBP z dnia 7 listopada 2014 r. wynoszącego 3,4084 PLN / USD. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName