Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
dxdggp6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody ze sprzedaży 2 098 010 1 765 030 519 142 440 960
Zysk z działalności operacyjnej 30 535 31 127 7 556 7 777
Zysk przed opodatkowaniem 28 651 25 347 7 090 6 332
Zysk netto 23 905 20 619 5 915 5 151
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,20 0,19 0,05 0,05
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 121 757 404 108 141 000 121 757 404 108 141 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,19 0,19 0,05 0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 853 -16 772 28 420 -4 190
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 689 -301 2 892 -75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -122 545 19 804 -30 323 4 948
Przepływy pieniężne netto razem 3 997 2 731 989 682
2011-09-30 2010-12-31 2011-09-30 2010-12-31
Aktywa 830 344 923 237 188 235 233 123
Zobowiązania długoterminowe 9 676 32 872 2 194 8 300
Zobowiązania krótkoterminowe 578 999 673 633 131 257 170 096
Kapitał własny 241 669 216 732 54 785 54 726
Kapitał zakładowy 121 757 121 757 27 602 30 744
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Q32011sprawozdaniejednostkABCDataPL.pdf Jednostkowe sprawozdanie za 3 kwartał 2011 r.
Q32011ABCDataSprawozdanie skonsolABCData.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011 r.
2011Q3pozostałe_informacje.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
+48 022/676 09 00 +48 022/614 16 16
(telefon) (fax)
ri@abcdata.com.pl www.abcdata.com.pl
(e-mail) (www)
524-26-17-178 141054682
(NIP) (REGON)
dxdggp6

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Michał Rumiński Prezes Zarządu
2011-11-07 Wojciech Łastowiecki Członek Zarządu
2011-11-07 Tomasz Zatorski Członek Zarządu
2011-11-07 Dobrosław Wereszko Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6