Trwa ładowanie...
d15ldww

ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - korekta (22/2014)

ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - korekta (22/2014)

Share
d15ldww

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. niniejszym koryguje błędy edycyjne w materiałach związanych z ogłoszeniem zwołującym ZWZ Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku w następujący sposób: * koryguje się porządek obrad poprzez dodanie punktu k-1 o treści "zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej". Projekt uchwały dotyczącej tego punktu porządku obrad zawarty był w ogłoszeniu z dnia 26 maja 2014 roku w projektach uchwał oraz formularzu głosowania przez pełnomocnika. W dokumentacji przedstawionej akcjonariuszom w ogłoszeniu zwołującym ZWZ z dnia 26 maja 2014 roku był umieszczony tekst uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej wraz z tekstem regulaminu. * koryguje się treść projektu uchwały numer 29 ZWZ Spółki poprzez zamianę w Par. 1 ustęp 9 punkt 2 tekstu: "2/ poziom zysku EBITDA wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722
tys. złotych ? ?Warunek Ekonomiczny?;" na tekst: "2/ poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych ? ?Warunek Ekonomiczny?;" W związku z korektą treści projektu uchwały numer 29 odpowiedni zapis wprowadzono też do formularza instrukcji głosowania przez pełnomocnika. W związku z wprowadzonymi korektami zmianie uległy załączniki: * Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki; * Projekty uchwał na WZA Spółki; * Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika. wyłącznie w zakresie opisanym powyżej. Poniżej umieszczono skorygowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ: W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie (zwane także ?ZWZ?) na dzień 23 czerwca 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013; b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2013; c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013; d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013; e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2013; f. zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego; g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; j. odwołania członków Rady Nadzorczej; k. powołania członków Rady Nadzorczej; k-1. zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; l. udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia; m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013; n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki; o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogloszeniewza23062014_kor.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki | | | | | | | | | |
| | projekty_uchwalwza23062014_kor.pdf | Projekty uchwał na WZA Spółki | | | | | | | | | |
| | oswiadczenie_oliczbieakcjiwza23062014.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | | | | | | | | | |
| | FormularzpelnomocnictwaWZA_23062014.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | ZWZ_ABCDataSAformularzinstrukcjigłosowaniaprzezpelnomocnika23062014_kor.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | dokumentacja_wza_23062014.pdf | Dokumentacja przedstawiana na WZA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5242617178 | | 141054682 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-05-27 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww