Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (5/2015)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie (Wykonawca) informację o podpisaniu przez tą spółkę w dniu 26 stycznia 2015 roku umowy z Gminą Tarnowskie Góry ul. Rynek, 42 - 600 Tarnowskie Góry (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach zadania budżetowego pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych. Wartość umowy wynosi 10 505 983,49 zł brutto. Termin realizacji ? 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w Umowie, nie więcej jednak niż 15% tegoż wynagrodzenia, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 33% wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w Umowie, c) za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) należnego danemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo, d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany ? w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto) podwykonawcy tej umowy, e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty jej zawarcia, f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ? w wysokości 0,5 % wartości brutto tej
umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty wniesienia pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego, g) za wprowadzenie podwykonawcy robót budowlanych na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 1 % wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w Umowie, za każdy taki stwierdzony przypadek. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia. 3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej Umowie. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar