Trwa ładowanie...
dbxqgld

ACTION S.A. - Raport roczny R 2014

ACTION S.A. - Raport roczny R 2014

Share
dbxqgld
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 852 609 4 626 825 1 158 334 1 098 747
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 252 788 241 693 60 341 57 396
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 92 215 83 389 22 012 19 803
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 69 503 62 768 16 591 14 906
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -58 673 119 008 -14 005 28 261
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 056 -20 063 -16 961 -4 764
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 200 305 -67 529 47 813 -16 036
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 70 576 31 416 16 847 7 460
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 4,18 3,78 1,00 0,91
Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2013
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Aktywa, razem 1 398 131 1 103 136 328 023 265 995
Zobowiązania 1 043 662 796 773 244 859 192 123
Zobowiązania długoterminowe 141 408 6 666 33 176 1 607
Zobowiązania krótkoterminowe 902 254 790 107 211 682 190 516
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 354 469 306 363 83 164 73 872
Kapitał zakładowy 1 661 1 661 390 401
Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 610 000 16 610 000 16 610 000 16 410 000
Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 21,34 18,44 5,01 4,50

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ACTION SA 2014.pdf Sprawozdanie finansowe ACTION SA 2014
Opinia i raport biegłego rewidenta ACTION SA 2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta SF ACTION SA 2014
List do Akcjonariuszy_ ACTION SA 2014.pdf List Prezesa Zarządu ACTION SA 2014
Sprawozdanie z działalności ACTION SA 2014.pdf Sprawozdanie z działalności ACTION SA 2014
RAPORT Dobre Praktyki GRUPA ACTION S.A. 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego ACTION SA 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbxqgld

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2015-03-23 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bożena Stefańska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld