Trwa ładowanie...
d1t5r78
d1t5r78
espi

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
Share
d1t5r78
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 787 752 540 095 188 683 135 900
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 47 129 37 430 11 288 9 418
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 15 085 11 260 3 613 2 833
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 11 109 8 505 2 661 2 140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 974 -41 144 -5 263 -10 353
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -531 -1 822 -127 -458
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 167 46 218 7 465 11 630
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 8 662 3 252 2 075 818
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 0,68 0,52 0,16 0,13
31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
X. Aktywa, razem 688 144 777 092 165 356 175 940
XI. Zobowiązania 453 133 554 675 108 884 125 583
XII. Zobowiązania długoterminowe 9 393 12 537 2 257 2 838
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 443 740 542 138 106 627 122 745
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 235 011 222 417 56 471 50 357
XV. Kapitał zakładowy 1 641 1 641 394 372
XVI. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 410 000 16 410 000 16 410 000 16 410 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 14,32 13,55 3,44 3,07
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 783 125 527 551 187 575 132 744
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 35 811 27 481 8 577 6 915
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 15 331 6 868 3 672 1 728
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 11 279 4 457 2 702 1 121
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 476 -43 421 -5 863 -10 926
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -509 925 -122 233
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 167 45 128 7 705 11 355
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 7 182 2 632 1 720 662
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 0,69 0,27 0,16 0,07
31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
X. Aktywa, razem 689 661 766 017 165 720 173 433
XI. Zobowiązania 448 303 537 423 107 724 121 677
XII. Zobowiązania długoterminowe 9 228 12 355 2 217 2 797
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 439 075 525 068 105 506 118 880
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 241 358 228 594 57 996 51 756
XV. Kapitał zakładowy 1 641 1 641 394 372
XVI. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 410 000 16 410 000 16 410 000 16 410 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 14,71 13,93 3,53 3,15
XVI. Liczba akcji **) ( w szt. )
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportGKACTION 1 Q 2012.pdf Skonsolidowany raport I kwartał 2012 GK ACTION S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-05-07
ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)
d1t5r78

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-07 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2012-05-07 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2012-05-07 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t5r78

Podziel się opinią

Share
d1t5r78
d1t5r78